НОВОЗАВЕТНИЯТ ХРАМ НА БОГА

НОВОЗАВЕТНИЯТ ХРАМ НА БОГА

11.05.2021 0 By Evangelsko.info

1 Коринтяни 3:16-17 –„Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.“
І. УМЪТ НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА
 
1 Коринтяни 2:16 –
Защото, "Кой е познал ума на Господа, За да може да го научи? А ние имаме ум Христов.“
Ефесяни 4:23-32 –„да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат; и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас; а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.“

ІІ. УСТАТА (ЕЗИКЪТ)НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА 

ІІІ. СЪРЦЕТО НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА 

ІV.ДУШАТА НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА  

V. РЪЦЕТЕ НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА  

VІ. НОЗЕТЕ НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА
Пример из моя живот:

Първата проповед, която Бог ми проповядва, беше на гарата в град Сливен. Чаках на перона влака за София. Не много далече от мен видях милиционер, който водеше затворник... Краката на затворника бяха оковани в железни вериги, които не му позволяваха да се движи нормално. Затворникът беше с букаи на краката...
Бог чрез затворника ми проповядва, като ми каза:“Всеки безбожник е така арестуван от дявола, окован във вериги. И ти без Мен си точно това!“
(
*Букаи – 1. Стоманена верига за спъване на кон; 2. Окови за затворник)  

VІІ. ОБЛЕКЛОТО НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА 

·        Облеклото на иконите

·        Облечени с много религиозното облекло на иконите

·        Облечени със суетното облекло на днескашните икони

VІІІ. ТРАПЕЗАТА НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА
Матей 25:35-36 –„Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.“
ІХ. ХВАЛЕНИЕТО НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА
1 Коринтяни 3:16 –„Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?“
1. БЛАГОДАРЕНИЕТО В ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА
2.
ПЕСЕНТАВ ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА
Бог чрез Словото Си ни пита: Кой дух живее в нас?

Ако живее в нас Бог Дух Святи:

·        Нашият ум трябва да е различен от ума на света

·        Нашето облекло трябва да е различно от това на света

·        Нашият език трябва е различен от езика на светския човек

·        Нашето хваление трябва да е различно от хвалението на света

·        Нашето благодарение трябва да е различно от благодарението на светския човек

·        Нашата песен трябва да е различна от песента на света

Х. БЛАГОВЕСТИЕТО НА ОДУШЕВЕНИЯ НОВОЗАВЕТЕН ХРАМ НА БОГА Деяния на апостолите 4 глава:
„... И като поставиха Петра и Иоана насред, питаха ги: С каква сила, или с кое име, извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече:... чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите... И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим...
АМИН!!!