ЗАВЕТЪТ НА МИРА

ЗАВЕТЪТ НА МИРА

10.05.2021 0 By Evangelsko.info

Лука 2:12 –“И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла.
Йоан 14:17 –“Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
Йоан 20:26 –“И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред и рече: Мир вам!
І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЗАВЕТА НА МИРА
Исая 7:9, 9:6 –“Ефрем, чиято глава е Самария, А глава на Самария Румелиевия син. Ако не вярвате това, вие няма да се утвърдите… Защото ни се роди дете, син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде": Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на Мира.
ІІ. ОБЯВЕНИЯТ ОТ НЕБЕТО ЗАВЕТ НА МИРА
Лука 2: 12-14 –“И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
ІІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА НЕБЕСНИЯ МИР
1.     Душевен мир - чрез прощението на нашите грехове
Римляни 5:1, 10:9-10 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Богачрез нашия Господ Исус Христос… Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава; и с уста прави изповед, и се спасява. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в него, не ще се посрами.
1Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща – сребро, или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист.”
2.     Физически или телесен мир – чрез изцеление на нашите болести
Исая 53:5 –“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.
Матей 9:21-22 –“защото си думаше:"Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея." А Исус, като се обърна и я видя, рече:"Дързай, дъщерю! Твоята вяра те изцели." И от същия час жената оздравя.
2 Коринтяни 5:1-2 –“Защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесната скиния, имаме от Бога сдание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Понеже в тоя дом и стенем, като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище,
3.     Социален мир
Псалми 37:25 –“Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен; Нито потомството му да проси хляб.
Псалми 23:5а –“Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми…
Матей 6:26 –“Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
Матей 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
ІV. ОБЕЩАНИЯТ ОТ БОГА МИР
(Мир за всички)
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.
Йоан 6:53 –“Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
Римляни10:9 –“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш.
Йоан 14:26-27А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.