СЪС СВЯТА ПРЕМЯНА

СЪС СВЯТА ПРЕМЯНА

25.09.2020 Off By Evangelsko.info

Псалми 29:2 -„Отдайте Господу, дължимата на името Му слава;
Поклонете се Господу със свята премяна.“
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРЕМЯНАТА
1.     На тази земя ние имаме два вида премяна:
Ø Естествена и духовна
А според техния характер на проявление:
Ø Външна и вътрешна премяна
2.     Външната промяна
Нейният положителен и отрицателен характе
3.     За външната промяна, поговорката казва: 
„Човек по дрехите се приема, а по ума (акъла) се изпраща“
4.     Имитацията чрез естествената премяна
Ø Имитация на външна парадност
Ø Имитация на външна набожност
Ø Имитация на незаслужена важност
5.     Вътрешната или духовната премяна на човека
1Петрово 3:3-5 -„Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи, но скришният в сърцето живот (*човек) с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си.“
А. Премяната на човешката душа
Б. Премяната на човешкото сърце
В. Премяната на човешките чувства
Г. Премяната на човешкия ум
Римляни 12:2-„И недейте се съобразява с тоя век (*свят), но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля -това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“
Д. Не, премяната на дявола
2Коринтяни 11:14-15-„И не е чудно; защото сам си Сатана се преправя на светъл ангел; тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им“
6). Не, премяната на лицемерието
Матей 23:27-„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.“
II. НУЖДАТА ОТ ПРЕМЯНАТА
Псалми 29:2-„Отдайте Господу, дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу със свята премяна.“
1. Пред кого, или за кого, човек се пременя?
Ø За пред хората?
Ø За пред Бога?
2. С какво и с коя част на себе си човек се пременява
А. Човек, според неговото духовно състояние, се пременява външно или вътрешно
Б. Външно се пременява с тоалетите на днескашния свят
В. Вътрешно се пременява с тоалетите, с облеклото на Святия Дух
3. С какви тоалети човек се пременява?
1). Човек се пременява с тоалета, наречен „хваление“
2). Човек се пременява с тоалета, наречен „благодарение“
3). Човек се пременява с тоалета, наречен „славословие“
4). Човек се пременява с тоалета, наречен „пеене“
5). Човек се пременява с тоалета, наречен „молитва“
6). Човек се пременява с тоалета, наречен „вяра“
7). Човек се пременява с тоалета, наречен „надежда“
8). Човек се пременява с тоалета, наречен „любов“
9). Човек се пременява с тоалета, наречен „смирение
Псалми 29:2 -„Отдайте Господу, дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу със свята премяна.“
III. УСЛОВИЕТО ЗА ПРЕМЯНАТА НА ЧОВЕКА
1. Човек, за да се премени естествено, трябва да съблече стария си тоалет
2. Човек, за да се премени духовно, трябва да постъпи по примера на естествения човек
Първо трябва да се съблече стария тоалет!
Ефесяни 4:22 -„Да съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,“
Колосяни 2:11 -„В Него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло;“
Колосяни 3:9 -„Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли вече стария човек с делата му,“
3. Човек, за да се премени духовно, ще трябва да дойде при Бога
Примерът с блудния син
Лука 15:22 -„Но бащата рече на слугите си: СКОРО ИЗНЕСЕТЕ НАЙ-ХУБАВАТА ПРЕМЯНА и облечете го,и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му;“
А. Той бе съблечен от старите му дрипи, облечен в новата премяна
Б. Той бе запечатан със Святия Дух, чрез пръстена, който му бе сложен на ръката
В. Той бе обут с новите обувки, символ на обувките на благовестието
4. Божият апел за новата премяна
Римляни 13:12, 14 -„Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие… Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.“
Галатяни 3:27 -„Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.“
Ефесяни 4:24 -„и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда, и святост на истината.“
Колосяни 3:9-10 -„Не се лъжете един друг, понеже сте съблякли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал.“
Колосяни 3:12, 14 -„И тъй, като Божии избрани свети и възлюблени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение… А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.“
1Солунци 5:8 -„а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени, и нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов, и да турим за шлем надеждата за спасение.“