ПЕТДЕСЯТНИЦА е УТРОБАТА НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ

Марк 1:7-11 –„И като проповядваше (Иоан),казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух. През тия дни дойде Исус от Н…

ПЕТДЕСЯТНИЦА е УТРОБАТА НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ

ПЕТДЕСЯТНИЦА е УТРОБАТА НА БОЖИИТЕ БУДИТ...

Марк 1:7-11 –„И като проповядваше (Иоан),казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му. Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него. И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.“
Йоан 16:7 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.“
Йоил 2:18-34
ПЕТДЕСЯТНИЦА – ЗАВЕТЪТ НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ
В Стария Завет има няколко пророчества, които, като Витлеемска звезда, водят Старозаветните светии към Новозаветната диспенсация.
Например:
Ø Пророчеството чрез Ной (известно, като Ноевият потоп)
Битие 6:9-13 –„Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. И Ной роди три сина: Сима, Хама и Яфета. И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ноя: Краят на всяка твар се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята.“
Чрез това пророчество, ние разглеждаме Ноевия ковчег, като преобраз на Христос – Новозаветния ковчег, който ни защитава, не от водния потоп, а от греховния, дяволския потоп.
Колосяни 3:3 –„защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.“
Ø Пророчеството чрез Аврамовото изпитание със сина му Исаак, преобраз на Божието жертвоприношение
Битие 22:1-3 –„След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа. На сутринта, прочее, Авраам подрани та оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаака; и, като нацепи дърва за всеизгарянето, стана та отиде на мястото, за което Бог му беше казал.“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Ø Пророчеството чрез Йосиф
Битие 37 глава
Чрез това пророчество Бог ни запознава с мисията на Добрия Пастир
Йоан 10:11 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.“
Ø Пророчеството чрез мисията на Мойсей
Изход 3 глава
Ø Откровението чрез овчарчето Давид
1 Царе 17:45-47 –„А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля, и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка.“
Захарий 4:6 –„…Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
І. СТАРОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА
Левити 23:9-12, 16 –„Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок;… до следващия ден подир седмата събота да изброите петдесет дена, и тогава да принесете новохлебен принос Господу.“
Нека да се спрем на по-важните неща в Библейския текст!
Господ говори още на Моисея, казвайки:
1.     Говори на израилтяните, като им кажеш:
2.     Когато влезете в земята
3.     Земята, която Аз ви давам
4.     И пожънете жетвата й
5.     Да донесете
6.     На свещеника
7.     Един сноп
8.     От първите плодове
9.     И той да подвижи снопа
10.  Пред Господа,
11. За да ви бъде приет
12.Това да бъде вечен закон
Левити 23:14 б –„Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.“
В САЩ има деноминация, известна под името „The Shakers“ – Люлеещи се пред Господа. (Родът на американския президент Ричард Никсън произхожда от тази деноминация).
Евреите в храма, или пред Стената на плача, не коленичат в молитвите си, а се люлеят, като Старозаветния житен сноп.
Матей 5:17 –„ А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:…Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.“
ІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО
ЗА ХАРАКТЕРА НА НОВОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА
ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ПРОРОК ИОИЛ
Иоил 2:18-31
ІІІ. участващите в новозаветната петдесятница
Ø  ПЕТДЕСЯТНИЦА – ДЕНЯТ НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ
Ø  БОГ ОТЕЦ, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ЧОВЕКА – ПЪРВИЯТ НОВОЗАВЕТЕН БУДИТЕЛ
1.     Създаденият от Бога човек
Битие 1:26-27 –„И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“
2.     Търсеният ( от Бог Отец ) Небесен Будител
Исая 6:8 –„После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.“
3.     Изпратеният от Бога Будител – Господ Исус Христос
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
ІV. БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН –
НЕБЕСНИЯТ НОВОЗАВЕТЕН БУДИТЕЛ
Битие 3:15 –„Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.“
Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.“
Марк 1:8 –„Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.“
1.     Христос Исус, Божият Единороден Син –
Небесният Будител – чрез НЕБЕСНАТА СВЕТЛИНА
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
2.     Христос Исус – Небесният Будител на живите
Откровение 3:20 –„Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.“
3.     Христос Исус – Небесният Будител на мъртвите
Йоан 11:7-11 –„А подир това, каза на учениците: Да отидем пак в Юдея. Казват Му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да Те убият с камъни, и пак ли там отиваш? Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на тоя свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.“
4.     Христос Исус – Небесният Будител на заспалите
Матей 26:40 –„Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра: Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене?“
V. обещаният и изпратен от бога небесен будител –
БОГ ДУХ СВЯТИ
Йоан 14:15-18 –„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“
Йоан 16:7-13 –„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.“
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“
1.     Обещаният от Бога Будител – чрез Дарбите на Бог Дух Святи
1 Коринтяни 12:27 –„А вие сте Христово тяло, и по отделно части
от Него.“
2.     Обещаният от Бога Будител – чрез Плодовете на Бог Дух Святи
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“
3.      Недискриминиращата Петдесятница – чрез Бог Дух Святи
1 Коринтяни 1:26-31 –„ Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;  тъй щото, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“.“
VІ. ПЕТДЕСЯТНИЦА ОЗНАЧАВА: ПРЕДАЙ НАТАТЪК!
1.     Ранните Християни, избрани от Бога за Будители
Матей 5:13-16 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“
Матей 28:10 –„Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.“
Матей 28:19 –„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,“
Марк 16:15-18 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“
2.     Апостол Павел, избраният от Бога Будител на Македония
Д.А. 13:1-2 –„А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал.“
Д.А.16:6-10 –„И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия; и като дойдоха срещу Мизия опитаха се да отидат във Витания, но Исусовият Дух не им допусна. И тъй, като изминаха Мизия, слязоха в Троада. И яви се на Павла нощем видение: един македонец стоеше та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни.И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.“
3.     Светите братя Кирил и Методи – Славянските Будители
VІІ. Участващите в божието благословение чрез петдесятница
1.     Мъже и жени
2.     Малки и големи
3.     Учени и прости
4.     Бедни и богати
5.     Силни и слаби
6.     Бели и черни
Д.А. 1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“