ИМЕТО МИ ТАМ ЛИ Е? – В КНИГАТА НА ЖИВОТА

Откровение 21:1-2а, 27 -„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Ерусалим… И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а…

ИМЕТО МИ ТАМ ЛИ Е? – В КНИГАТА НА ЖИВОТА

ИМЕТО МИ ТАМ ЛИ Е? – В КНИГАТА НА ЖИВОТА


Откровение 21:1-2а, 27 -И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Ерусалим... И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в Агневата книга на живота.
I. ИМЕТО МИ ТАМ ЛИ Е? - В КНИГАТА НА АГНЕЦА ГОСПОДЕН
1. Вечно учещият се човек
А. Човек се учи от миналото - затова пише историята
Б. Човек се учи от настоящето - затова ходи на училище, чете книги, вестници, гледа телевизия, слуша радио и пр… т.е. – стреми се да бъде «в крак с времето»
В. Човек трябва да се учи и от бъдещето – чрез Божието Слово (Библията)
2. Книгата Откровение [Книгата на Бъдещето] ни запознава с трите най-важни Истини за човека
А. Истината за Агнеца Господен
Б. Истината за подсъдимите грешници
В. Истината на Живота – Истината, наречена Книгата Библия
3. Свидетелството за имената ни в Книгата на Агнеца Господен
Ефесяни 1 глава
Филипяни 4:3 -Да! И тебе умолявам, искрени ми сътрудниче, помагай на тия жени, защото се трудят в делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
Евреи 12:22-23 -Но пристъпихте до хълма Сион, до града на Живия Бог, небесният Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенствуваните праведници.
4. Книгата на Агнеца Господен -
Агневата книга на живота
Откровение 21:27 -И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Ерусалим... И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в Агневата книга на живота.
Откровение 5:1-3, 6-9 -И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата. И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите й? И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята не можеше да разгъне книгата, нито да я гледа... И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше Агне, като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии Духове, разпратени по цялата земя. И то дойде, та взе книгата из десницата на седящия на престола. И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с темян, които са молитвите на светиите.
II. КНИГАТА НА ПОДСЪДИМИТЕ ГРЕШНИЦИ
Книгата на подсъдимите - «регистърът» на неспасените грешници
·  Помни: Ако името ти не е записано в АГНЕВАТА КНИГАКнигата на Живота – ( Книгата на спасените ), това означава, че е то е записано в една друга книга, наречена «книгата на подсъдимите грешници»!
Откровение 20:12-15 -„Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.“
1. Божият съд ( Вселенският процес)
2. Времето на Божия съд (на Вселенския процес)
3. Мястото на Вселенския процес
Откровение 20:11-12 -„След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
4. Участвуващите в Божия съд - малки и големи, живи и мъртви
5. Обвинението на подсъдимите във Великия Вселенски съд
и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. (Откр.20:12)
Чували сме често думите:" Когато умра, каквото ще да да  става!"
Колко наивно е човек да мисли, че като умре, всичко свършва!
Истината е, че единственото, което свършва е – свършва възможността за покаяние, но не и страданията. Те тепърва започват, за незаписаните в Агневата Книга на Живота.
Никой не трябва да ви заблуждава, че след физическата смърт има, каквато и да е възможност за прощение на греховете!
След физическата смърт има Съд!
Освобождаването на товара от греха става - след лично покаяние, а не чрез пожеланието:«Лека му пръст!»!
Библията (Божието Слово) е категорично по този въпрос!
Ето един Библейски пример:
Лука 16:19:31 –Исус каза на учениците си:„Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му. Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях. А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.“

Нека да не отлагаме въпросът с личното покаяние за утре!
Утрешният ден не ни принадлежи!
2 Коринтяни 6:2 „(Защото казва: - "В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах"; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден). “
ЗАТОВА:
- Сега е моментът - да повярваш в Бога!
- Сега е моментът – да се покаеш пред Бога!
- Сега е моментът - да приемеш Христос, като личен Спасител!
- Сега е моментът - да се вълнуваме от въпроса:
В КОЯ КНИГА ЩЕ БЪДЕ ЗАПИСАНО ИМЕТО МИ?
А. В Книгата на Агнеца Господен – Книгата на спасените
Името ми там ли е? или:
Б. В книгата на подсъдимите грешници, обречените на вечно наказание
Ти можеш да изтриеш името си от книгата на подсъдимите грешници още сега, чрез «гумата», наречена Вяра, която идва от една друга Книга, наречена Библията (Книгата на Живота).
III. БИБЛИЯТА (СЛОВОТО БОЖИЕ) - КНИГАТА НА ЖИВОТА
Откровение 10:1-3, 8-11 -„И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак; на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка; и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, като когато рикае лъв; и когато извика, седемте гръмове издадоха своите гласове.... И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: Иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе.“
1. Достъпът на всеки простосмъртен човек до Книгата на Живота (Библията – Словото Божие) - чрез Христос Исус, Божият Единороден Син
Йоан 1:1-3, 14 -„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
Евреи 1:1-2 –„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,“
2. Божията Покана до ВСЕКИ - да приеме Библията, Книгата на Живота
т.е. да приеме Христос в своя живот
Откровение 10:8 -„И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: Иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята.
А. Тогава Бог (чрез Христа) покани Йоан да вземе разгънатата книга
Йоан се отзова на Божията покана.
„Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката...
И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох...“
(Ст.9,10)
Б. Днес Бог поканва и тебе - да приемеш Книгата на Живота -
т.е. Христос в твоя живот
„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“ (Матей 11:28)
Ти ще се отзовеш ли на Божията покана?
3.  Божието поръчението - до призованите към покаяние
Откровение 10:9-„Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж...“
4. Божието предупреждение чрез Откровението на Йоан
Откровение 10:9 -„Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.
5. Откровението за верността на Божието предупреждение
Свидетелството на покаялите се – тези, които са приели в живота си Христос (Библията, Божието Слово)
Откровение 10:10 -„И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи.
Езекиил 3:1-3, –„И рече ми: Сине човешки, изяж това, което намираш; изяж тоя свитък, и иди, говори на Израилевия дом. И тъй, отворих устата си; и той ме накара да ям свитъка. И рече ми: Сине човешки, нека смила коремът ти тоя свитък, който ти давам, и нека се наситят червата ти от него. Тогава го изядох; и беше в устата ми сладък като мед.“
А. В устата ми беше сладка, като мед
Точно това е свидетелството на всеки, който приеме Христа!
Сладостта на меда в устата е преобраз:
·        на Божията благодат
·        на Божия мир
·        на Божията радост
·        на молитвата
·        на хвалението
·        на песента
Псалми 119:103 –„Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.
Псалми 19:8-10 -„Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите; Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи. Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.“
Думите на популярна евангелска песен:
«
Моя Библия! Моята книга Си!
колко радост вливаш Ти във мен!
Щом поема Те в своите ръце
и чета тези святи редове -
в миг небето чудно се разгръща;
Бог с Любов поглежда Сам към мен...
И сърцето ми безспир лекува...
с Теб ликува и в най-труден час!
Ти възкръсваш в мен, Ти живееш в мен!
Ти говориш винаги във мен!“

Б. Но като я изядох, коремът ми се вгорчи.
Ø От една страна, горчивината е преобраз на обидите, клюките, лъжите, несправедливите обвинения и хулите против Божиите чада
Йоан 17:14 –„Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.“
На кой човек не му горчи, когато го мразят?
Ø Горчивината в корема може да бъде предизвикана и от Божието изобличение чрез Словото Му
Евреи 4:12 –„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.“

БИБЛИЯТА (БОЖИЕТО СЛОВО) - ЗАКРИЛАТА НА ХРИСТИЯНИНА
Ефесяни 6:14-17 –„Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;

Проповедта е проповядвана на 18.02.1996 г.