Библейската доктрина за Грабването на църквата преди Голямата скръб

Библейската доктрина за Грабването на църквата преди Голямата скръб

30.09.2018 36 By Evangelsko.info

Още 55 доказателства за грабването

Има поне 5 теории за грабването. Само една от тях е единствено правилна…

1. Няма грабване на Църквата: теория която отхвърля грабването като Библейско учение
2. Частично Грабване: предполага грабването да се извърши на няколко периода. Аргумент: Тази теория отрича Новозаветното учение за целостта и единството на църквата.
3. Грабване след Голямата скръб – 3 аргумента: (1) Тази теория се появява едва 1800 години след Христа. Това е доктрина която никога не е била поучавана от Църковните Отци в миналото. Тя не е спомената от никой от доктринално-чистите учители на онова време, нито пък от еретичните движения.Тя не е имала никаква подкрепа от коментатори или преподаватели в никое теологическо училище до средата на 19ят век. (2) Тя определя грабването веднага след 7 г. на Голямата Скръб, т.е. то има точно определена дата, което е в разрез с новозаветното учение за грабването. (3) Църквата е определена дапремине през Голямата скръб.
4. Грабване в средата на Голямата скръб. Аргумент: Грабването отново има точно определена дата.
5. Грабване преди Голямата скръб. Църквата ще бъде грабната преди началото на Голямата Скръб.

5 БИБЛЕЙСКИ АКСИОМИ ЗА ГРАБВАНЕТО:
1. Има грабване на истинската Христова Църква. Грабването е абсолютен Библейски факт. Няма човек прочел Библиято, който честно да не признае, че Словото определено говори за момент в историята, когато Църквата ще бъде грабната от този свят.
2. Грабавнето и Второто пришествия са две различни по природа и цел явления в Библейската история.
3. Грабавнето на Църквата е неочаквано явление т.е. то може да се случи по всяко време. Всяко тврдение че има грабване в даден конкретен момент или след даден конкретен период от човешката история не е Библейски. Времето на Грабването не може да бъде определяно от фактора време както например в средата на Голямата скръб (точно три и половина години след започването и), в края на на Голямата скръб (точно седем години след започването и) или след 1000-годишното царство (точно 1000 години след започването му).
4. За Ранната Църква, нито грабването, нито точното време на неговото случване са представлявали теологичен спор. И двете са били ясно обосновани от апостолските свидетелства, а по-късно и от Новозаветните Писания. За Ранната Църква, Грабването е близко и очаквано събитие. След Петдесятница няма друго Библейско пророчество, което да трябва са се случи преди грабването. Раната Църква очаква Грабването да се случи всеки момент, не в средата на Голямата сркъб, след нея или след 1000-годишното царство.
5. Няма ортодоксален (разбирай нееретичен) теолог от Ранната Църква, който да твърди че грабването е по друго време освен преди голямата скръб.

10 ПРИЧИНИ ЗАРАДИ КОИТО ИСУС ОБЕЩА ГРАБВАНЕТО (1 СОЛ. 4:17):
1. За да получи светиите за Себе си като обещание (ст.17; Йоан 14:1-3; Еф.5:27)
2. За да възкреси починалите в Христа (ст.14,16-17; Фил.3:11; Откр.20:4-6)
3. За да вземе светиите в небе, където да получат своята награда (ст.17; 3:13; Йоан 14:1-3; 2 Кор.5:10; Евр.12:22-23; Откр.19:1-10; 21:9-10)
4. За да сменят светиите смъртните си тела с безсмъртни (ст.16-17;1Кор.15:35-58; Фил.3:21)
5. За да представи светиите пред Бог (ст.17; 3:13; Йоан14:1-3; Юда24; Откр.19:1-10)
6. За да направи светиите в едно тяло, дух и душа (ст.16-17 5:23; Фил.3:21)
7. За да получи плодовете на ранния и късния дъжд (Якоб 5:7; Йоан 14:1-3)
8. За да предотврати минаването на светиите през Голямата Скръб Откр.6:1-19:21 (ст.16-17; 5:9; Лука 21:36; Откр.4:1)
9. За да премахне затрудненията на беззаконието (2Сол.2:7; Откр.4:1)
10. За да допусне появяването на Антихрист (2Сол.2:7; Откр.4:1)

15 БИБЛЕЙСКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА В ОТКРОВЕНИЕ ПРЕДИ ГОЛЯМАТА СКРЪБ:

1. Откр.4:1 След това видях, и ето врата отворенa на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.Църквата не е част от събитията, описани след Откровение 1:1-3:20. Тя е включена отново едва във видението на Небесния град. Гръцката фраза meta tauta, означаваща след тези неща е използвана в началото (след това) и края (подире) на Откр.4:1; „след тези неща” се отнася за нещата, които ще се случат след описването на събитията касаещи ЦЪРКВИТЕ – Ефеската, Смирненската, Пергамската, Тиатирската, Сардикийската, Филаделфийската, Лаодикийската ясно описани в Откр. 2-3 гл. “След това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире” (meta tauta). Това “подире” е определено след времето на ЦЪРКВИТЕ и потвърждава въпроса относно времето на изпълнение на всички събития от Откр. 4-22. Те ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧАТ след нещата описани за ЦЪРКВИТЕ т.е. след грабването на църквата. Явно е че църквата няма да бъде на земята по време на изпълнението на събитията в Окр. 4-22.

2. Христос казва, че нещата в Откр. 4-22 трябва да се случат след това, което се описва за ЦЪРКВИТЕ. Ако това е истина, то тогава църквата е грабната преди събитията описани в Октр. 4-22 и след събитията описани за ЦЪРКВИТЕ в Откр. 2-3. Следователно църквата присъства на земята по време на изпълнението на събитията отнасящи се за ЦЪРКВИТЕ, но не и след това.

3. Думите църква и църкви са споменати 19 пъти в Откр. 1-3 и нито веднъж в Окр. 4-22. Откриваме ги едва в заключителната част на книгата (Откр. 22:6-21). Ако предположим, че църквата е на земята по време на изпълнението на Откр.4-22, и особенно по време на Голямата Скръб, как е възможно тя да не бъде спомената нито вендъж?

4. Двадесетте и четири старци представляват грабнатите светии. Единственото място където те са споменати след Откр. 4:1, е тронната зала в небе – не земята и не голямата скръб.

5. Седемдесетата седмица на Данаил е времето когато всичко описано в Откр.4-19 и Мт. 24-25 ще се изпълни. Седемдесетата седмица трае седем години и се отняся до Израел, не до Църквата. Ето защо, църквата трябва да е грабната преди тази седмица.

6. Библията не посочва друго време и място за грабване на църквата освен в Откр. 4:1. Не е логично да се предполага че детето или взетите от скръбта са грабнатата църква тъй като това би предположило частично грабване за което няма Библейски доказателства. (Виж още Откр. 7,12 и 14).

7. В Лука 21:34-36 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; 35. защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкият Син. Исус обещава, че спасените ще се считат за достойни да избегнат всичко и да застанат пред Божия Син. Нещата, които спасените ще избегнат са споменати в Мт. 24:4-26; Лк.21:4-19 и Откр. 6-19 и се отнасят именно за голямата скръб от която църквата ще бъде спасена чрез грабване.

8. Римл. 5:9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

9. 1 Сол. 1:10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Коготo възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв.

10. В 1 Солунци 5:1-11 Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасениечрез нашия Господ Исус Христос, 10. Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него. 11. Затова насърчавайте се един друг както и правите. Този текст ни дава сигурност, че Светиите ще избегнат Божиите язви (Откр. 6-19). Бог посочва избавление от скърбта чрез Исуса Христа, така че да живеем с Него (l Сол. 5:9-11). Иначе как светиите биха се насърчили чрез тези думи в 1 Сол.4:16-17; Тит. 2:13, ако те означаваха преминаване на църквата през скръбта?

11. В 2 Сол. 2:6-8 определено е посочено, че грабването заема място преди идването на Антихрист и преди 70-тата Данаилова седмица. Събитията в Откр. 4-19 ще се случат точно по времето на тази седмица.

12. Наблюдаваме осезателна промяна на Божието становище към човечеството като цяло, от това на милост (Откр.1-3) към това на съд (Откр.4-19). Печатите, тромпетите и чашите на Божия гняв, всички те визират картина на осъждене по времето на Данаиловата 70-та седмица. Ако църквата е наистина оправдана днес, то каква е причината тя да преминава през тези събития?

13. Присъствието се определя от специфичности и характеристики. Ако църквата е на земята по времето на Откр.4-19, то тогава нейното присъствие трябва да има видими белези. Такива обаче не съшествуват след Откр.4:1. От друга страна, белези или знаци за Израел намираме след Откр.4:1 докато знаците на църквата откриваме само до Откр.4:1. Това потвърждава, че две различни институции занимават две различни части на книгата: първата, църквата до нейното грабване в Откр. 4:1; втората, Израел след грабването на църквата до второто идване на Христа (Откр.4-19)

14. Откр. 3:10 Понеже си упазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще упазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

15. Ако предположим, че преминаване на църквата през скръбта има някакъв смисъл и цел за съвременната църква, то приложим ли е този смисъл за Ранната Църква описана в Откровение, за Църкавта гонена през вековете, за църквите по времето на Комунизма, за преследваната църква в Китай в началото на 20-я век. Ако целта на преминаване на скръбта е пречистване на църквата то гонената църква вече е минала такова пречистване. Тогава какъв е смисъла на преминаване през скръбта? Защитниците на тези теории, макар и необосновани, не могат да дадат отговор на въпроса ЗАЩО е нужно църквата да премине през скръбта?

10 ВЪПРОСА КЪМ ТВЪРДЯЩИТЕ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СКРЪБТА:

1. Дали Бог се нуждае някой друг да пречисти Църквата която Той сам е очистил с кръвта на Сина Си?
2. Дали Бог има нужда от жертвата на Църквата, след като вече е приел жертвата на Сина си?
3. Дали Бог има нужда от друго оправдание на Църквата освен това чрез Исус Христос?
4. Дали Бог има нужда от личните дела на църквата по време на скръб?
5. Дали Бог се наслаждава или има лична нужда да предава църквата на гонения?
6. Как ще обясните, че няма грабване, когато Библията ясно говори за грабване на Църквата?
7. Как ще обясните частично грабавне на Църквата? Дали Бог разделя Църквата на по-праведни и не толкова праведни?
8. Как ще обясните, че времето на грабването може да бъде уточнено, ако е в средата или след голямата скръб?
9. Как обяснявате, че никой от бащите на църкавта не говори за друг вид грабване освен преди скръбта?
10. Как ще се почувствате, ако според частичното грабване на църквата, Бог грабне само онези които вярват в грабване на църквата преди скръбта и остави онези, които вярват в преминаване през скръбта да живеят според вярата си?

10 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГРАБВАНЕТО:
1. Да бъдеш в Христа (Откр. 14,16; 2 Кор.5:17-18)
2. Да бъдеш Христов (1 Кор. 15:23; Гал 5:24)
3. Бъди благословен и свят (Откр. 20:4-6; Евр. 12:14)
4. Бъди добър (Йоан 5:28-29)
5. Бъди достоен (Лк. 21:36)
6. Бъди в Христа (1 Кор. 12:13, Ефес. l:20-23;4:4-6;5:27; Кол. 1:18.24)
7. Бъди чист (l Йоан . 3:2-3)
8. Бъди без петно или недостатък (Еф. 5:27)
9. Живей и ходи в Духа (Гал. 5:19-21)
10. Върви в светлината (1 Йоан. 1:7; Кол. 2:6)