АПОСТОЛ ПЕТЪР, ЕДИН ОТ НАС

0

2Тимотей 3:16-17 –“Всичкото писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.” Йоан 1:35-42 –“На утрешния ден Йоан …

АПОСТОЛ ПЕТЪР, ЕДИН ОТ НАС

АПОСТОЛ ПЕТЪР, ЕДИН ОТ НАС

2Тимотей 3:16-17 –“Всичкото писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Йоан 1:35-42 –“
На утрешния ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса, когато минуваше, каза: Ето Божият Агнец! И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса. И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, казва им: Що търсите ? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю,) де живееш? Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха прочее и видяха де живее и останаха при Него тоя ден. Единият от двамата, които чуха от Йоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той първом намира своя си брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Помазаника). Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наречеш Кифа, (което значи Петър* – *Канара)  

І. ПРИЗВАНИЕТО НА АПОСТОЛ ПЕТЪР
Матей 4:18-20 –“И к
ато ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
1. 
Професията на апостол Петър
2.
Послушанието на апостол Петър
3.  
Готовността на апостол Петър
4.  
Вярата на апостол Петър
Захария 4:6б –“
…Не чрез сила, не чрез мощ; Но чрез Духът Ми, казва Господ на Силите.
1Коринтяни 1:26-31 –“
Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано:“Който се хвали, с Господа да се хвали.“
ІІ. ОТКРОВЕНИЕТО НА АПОСТОЛ ПЕТЪР

Матей 16:15-16 –“
Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос (*Месия, Помазаник), Син на живия Бог.
ІІІ. ИЗОБЛИЧЕНИЕТО НА АПОСТОЛ ПЕТЪР

Матей 16:23 –“
А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти Ми си съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
ІV. ОБЕЩАНИЕТО НА АПОСТОЛ ПЕТЪР

Марк 14:26-31 –“
И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм. И Исус им каза: Вие всички ще се съблазните [в Мене тая нощ]; защото е писано: ”Ще поразя пастира, и овцете ще се разпръснат”. А подир възкресението Си ще ви предваря в Галилея. А Петър Му рече: Ако и всички да се съблазнят, аз, обаче, не. Исус му каза: Истина ти казвам, че днес, тая нощ, преди да пее петелът дваж, ти три пъти ще се отречеш от Мене. А той твърде разпалено казваше: ако стане нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото казаха и другите.
V. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА АПОСТОЛ ПЕТЪР
Марк 10:28-30 –“
Петър почна да Му казва: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме. Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради Мене и заради благовестието, и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят (*век) вечен живот.”
Матей 17:2 –“
Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.
Лука 5:5-6 –“
А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.
Йоан 21:6-8 –“
А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат, поради многото риба. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, (защото не бяха далеч от сушата, но около двеста лакти), и влачеха мрежата с рибата.
VІ. ЛЮБОПИТСТВОТО НА АПОСТОЛ ПЕТЪР

Матей 14:27-31 –“
А Исус веднага им проговори, казвайки: Дързайте! Аз съм; не бойте се! И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: Дойди! И Петър слезе от ладията и ходеше при водата да иде при Исуса. Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи, избави ме!“ И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?
Йоан 21:21-22 –“
Него, прочее, като видя Петър казва на Исуса, Господи, а на този какво ще стане? Исус му каза: Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене.
VІІ. СПЯЩИЯТ АПОСТОЛ ПЕТЪР
Матей 26:37, 40-41 –“
И като взе със Себе Си Петра и двамата Заведееви синове, захвана да скърби и да тъгува… Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра; Как! Не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.
VІІІ. ЧОВЕКЪТ ПЕТЪР
Матей 26:51-52 –“
И, ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа, и, като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му каза: Повърни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат.
2Царе 6:6-7 –“А когато стигнаха до Нахоновото гумно, Оза простря ръката си към Божия ковчег та го хвана; защото воловете го раздрусаха. И Господният гняв пламна против Оза, и Бог го порази там за грешката му; и той умря там при Божия ковчег.”
ІХ.АПОСТОЛ ПЕТЪР, СВИДЕТЕЛЯТ НА ХРИСТОВОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Матей 17:1-5 –“
И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планиняа. И преобрази се пред тях; лицето Му светна, като слънцето, а дрехите Му станаха бели, като светлината. И, ето, явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с Него. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии (*шатри), за Тебе една, за Мойсея една и една за Илия. А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.
Х. ОТРИЧАЩИЯТ СЕ ОТ ХРИСТА АПОСТОЛ ПЕТЪР

Матей 26:69-74 –“
А Петър седеше вън на двора; и една слугиня дойде при него и му каза: И ти беше с Исуса галилеянина. А той се отрече пред всички, кадвайки: Не разбирам що говориш.  И когато излезе в предверието, видя го друга слугиня, и каза на тия, които бяха там: И тоя беше с Исуса Назарянина. И Петър пак се отрече с клетва: Не познавам човека. След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя.
ХІ. ПЛАЧЕЩИЯТ АПОСТОЛ ПЕТЪР

Матей 26:75 –“
И спомни си Петър думата на Исуса, Който беше рекъл: Преди да изпее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене. И той излезе вън и плака горко.
ХІІ. БЯГАЩИЯТ АПОСТОЛ ПЕТЪР ДО ХРИСТОВИЯ ГРОБ

Лука 24:12 –“
А Петър стана и изтича на гроба, и, като надникна, видя саваните сложени отделно;и отиде у дома си,чудейки се за станалото.
ХІІІ. АПОСТОЛ ПЕТЪР НА ПЕТДЕСЯТНИЦА

Лука 24:49б –“…
а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре.
Д.А. 2:1-3 –“
И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
1. Апостол Петър – преди Петдесятница
2. Апостол Петър – на Петдесятница

3. Апостол Петър – след Петдесятница

ХІV. ПРОПОВЕДТА НА АПОСТОЛ ПЕТЪР

Д.А.2:14 –“
А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.