ЗАЩО ИМАМЕ САМО ТОМИНА НЕДЕЛЯ

ЗАЩО ИМАМЕ САМО ТОМИНА НЕДЕЛЯ

09.05.2021 Off By Evangelsko.info


Йоан 20:24-29 –„А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.“
Според Светото писание (Словото Божие - Библията):
Ø Абсолютно погрешно е апостол Тома да бъде превръщан в символ на неверие и да му бъдат прикачвани етикети (прякорът „Неверни“)!
Ø Не само не е правилно, но нещо повече – грях е пред Бога, името на апостол Тома да бъде превръщано в нарицателно, като символ на безверие (съмнение, недоверие), по една единствена причина – реакция в момент на шок.
Ø За да се замислим, преди да се поддадем на инерцията и да направим грешка, като погледнем на «Томина неделя», като на Ден за възпоменаване на съмнението (недоверието); нека да потърсим в Библията отговора на няколко въпроса!
І. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «МА̀РТИНА НЕДЕЛЯ» ИЛИ «МАРИИНА НЕДЕЛЯ»
( Например: Неделята на миришещия гроб? )
Йоан 11:32-34, 38-44 –„И тъй, Мария, като дойде там гдето беше Исус и Го видя, падна пред нозете Му и рече Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И рече: Где го положихте? Казват Му: Господи, дойди и виж.... Исус, прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък. Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в гроба. Казва й Исус: Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава? И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! 44 Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.
Ø Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха Марта и Мария в момент на шок?
ІІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «ПЕТРОВА НЕДЕЛЯ»
Матей 26:73-74 –„След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и рекоха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото твоят говор те издава. Тогава той започна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И на часа петелът изпя.“
Ø Колко по-верен от Тома "Неверни" беше апостол Петър в момент на изпитание?
ІІІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯТА НА СТРАХЛИВИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛ»
Марк 14:50-52 –„Тогава всички Го оставиха и се разбягаха. И някой си момък следваше подир Него, обвит с плащаница по голо; и те го хванаха. А той, като остави плащаницата, избяга гол.“
Ø Колко по-верен от Тома "Неверни", който се усамоти в мъката си, беше този гол дезертьор?

ІV. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯ НА РАЗКОЛЕБАНАТА ВЯРА», ПОРАДИ ПРЕПЯТСТВИЯТА
РАЗКОЛЕБАНАТА ВЯРА, ПОРАДИ ТЕЖКИЯ КАМЪК НА ХРИСТОВИЯ ГРОБ
Марк 16:1-3 –„А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето. И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям,“
Ø Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха Мария Магдалина и Дева Мария в момента на изпитание?
V. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯ НА УПЛАШЕНИТЕ АПОСТОЛИ»
Йоан 20:19-20 –„ А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! 20 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.“
Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха апостолите?
Ø Тома заключи сърцето си и се усамоти, поради мъката
Ø Апостолите заключиха вратата на стаята, поради страх
VІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ «НЕДЕЛЯ НА ОБЕЗСЪРЧЕНИТЕ ХРИСТОВИ УЧЕНИЦИ»
Лука 24:13-16, 30-31 –„И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; но очите им се удържаха да Го не познаят... И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха;...“
Ø Колко по-различни от Тома "Неверни" бяха тези двама ученици?
( Отдалечаването от Ерусалим – преобраз на отдалечаването от Църквата.)
VІІ. ЗАЩО ИМАМЕ САМО «ТОМИНА НЕДЕЛЯ», А НЯМАМЕ НЕДЕЛЯ «НА ОТЧАЯНИТЕ ХРИСТОВИ АПОСТОЛИ»
Йоан 21:1-9 –„Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо. А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус. Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти), и влачеха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб.“
Нека да обобщим, казаното до тук!
Реакцията на апостол Тома, при съобщението за Възкресение Христово, с нищо не е по-различна от реакцията на останалите апостоли и на другите Христовите последователи.
Вярата на всички тях бе разколебана, след Христовото разпятие, и всички до един се смутиха.
Йов 14:1 –„Човекът роден от жена е кратковременен И пълен със смущение.“
Исая 48:11б –„...Да! не ща да дам славата Си на друг.“
VІІІ. ТОМИНА НЕДЕЛЯ – ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ПОЖЕРТВОВАТЕЛНАТА ЛЮБОВ
1.     Томина неделя не е ден за възпоменание на неверието, а е ден за възпоменание на пълното доверие в Христос и на готовността за саможертва
Йоан 11:7-8, 16 -“А подир това казва на учениците: Да отидем пак в Юдея! Казват Му учениците: Учителю, сега Юдеите искаха да те убият с камъни, и пак ли там отиваш?... Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря. И заради вас, радвам се, че не бях там, за да повярвате; обаче, нека да отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него!”
Човекът, произнесъл тези решителни слова, не би могъл да бъде наречен „Неверни“!
2.     Просветената любов на апостол Тома – пример за подражание
Ø Апостол Тома, както и останалите ученици, вярваше безрезервно в Христос, но не се доверяваше напълно на човешките свидетелства.
В това няма нищо грешно! Напротив! Апостол Павел препоръчва подобен подход на Християните.
Филипяни 1:8 –„Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово. И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.“
Ø Тома не повярва на учениците, че са видели Христос, но за разлика от много други, Го позна на мига, когато Го видя.
Ø Той искаше да има лична среща, лична опитност с Христос! Подобен стремеж също е достоен за уважение, а не повод за ирония!
Йоан 20:24-29 –„А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали.“
3.     Изявената на дело пожертвователна любов на апостол Тома
Апостол Тома се изявява, като един от най-жертвоготовните Христови ученици, не само на думи, но и на дело
„След като минало известно време от слизането на Святия Дух в деня Петдесетница, апостолите хвърлили жребий, за да се види кой къде ще отиде да проповядва Божието Слово. На апостол Тома се паднал нелекият жребий да отиде в Партия, Мидия и далечна Индия. Из земите на Индия апостол Тома удивил хората с много чудеса и мнозина повярвали в проповядваното от него ново учение.
След проповедите си на Евангелието в Индия апостол Тома приел мъченическа смърт в град Мелипура, като бил набит на пет кола... Но дори и царят, който пожелал смъртта на Тома, скоро приел християнството, убеден от изцелението на сина си... след като се покръстил.“

Този всеотдаен Християнин, апостол Тома, заслужава нашето уважение и възпоменание на пожертвователната му любов и безрезервната му вяра в Исус Христос!