ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Лука 24:50-51 –„И ги заведе до едно място срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.”I. СРЕЩАТА, ПРЕДИ ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО1. Предсказаното от Христос ВЪЗНЕСЕНИЕ Йоан 14:19, 28 –„…

ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО


Лука 24:50-51 „И ги заведе до едно място срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.”
I. СРЕЩАТА, ПРЕДИ ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
1. Предсказаното от Христос ВЪЗНЕСЕНИЕ
Йоан 14:19, 28 –„Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете... Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.“
2. Определената среща, преди Възнесение Христово
Матей 28:7 –„Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
II. ПОРЪЧЕНИЕТО, ПРЕДИ ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ
Матей 28:16-20 -„А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
1. Срещата, преди Възнесение Христово
Стих 16 -
„А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.“
2. Поклонението, преди Възнесение Христово
Стих 17 -
„И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.“
3. Откровението за Божията сила, преди Възнесение Христово
Стих 18 -„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.“
4. Поръчението до Църквата, преди Възнесение Христово - Великата повеля на Христа
Стих 19-20 -„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
А. Повелята за благовестие
·        Идете (по целия свят)!
·        Научете всичките народи!
Б. Повелята за кръщение
·        Кръщавайте ги в Името на Отца и Сина, и Святия Дух!
В. Повелята за спазване на Библейските заповеди
Като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал.
Г. Обещанието на Христос, преди Неговото Възнесение
Стих 20б -
И, ето, Аз ще съм с вас през всичките дни до свършването на века.
III. МЯСТОТО НА ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Лука 24:50-51 -„И ги заведе до едно място срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.“
1. По пътя към мястото на ВЪЗНЕСЕНИЕТО
А. Срещата в Галилея
Матей 28:7, 16 -
„Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви... А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.“
От там Христос започна Своето служение с учениците Си и там Той ги срещна отново след Своето Възкресение.
Б. Сионската планина - мястото на Христовото Възнесение.
Лука 24:50а -„И ги заведе до едно място срещу Витания...“
2. Христовото Възнесение
Лука 24:51 -„И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.”
Д.А.1:9-11 -Тоя Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както го видяхте да отива на небето.
IV. ЦЕЛТА НА ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ
1. Христос се възнесе, за да отиде и да ни приготви място
Йоан 14:1-2 -„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.“
2. Христос се възнесе, за да отиде при Отца и да ни изпрати Святия Дух
Йоан 16:7 -„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.“
3. Христос се възнесе, за да ни възкреси
Йоан 14:3 -„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. “
V. ПРИЧИНАТА ЗА ХРИСТОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ
1. Христос дойде на тази земя, защото ни обича
Ефесяни 5:2 –„и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.“
2. Христос се възнесе, защото ни обича
3. Христос ще дойде отново, защото ни обича
Йоан 14:3-
И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.
Д.А.1:8-11 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето?

Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“