Изцелението: Основата е положена

0

Kенет Хагин, младши

Когато Исус Христос от Назарет бе миропомазан, Той положи основата за изцерение на църквата да приеме, че евангелието ще бъде проповядвано и в най- далечните краища на света.

Когато Исус Христос бе на земята, той осигури изцерение за цялото човечество. Чрез Исус, Бог показа силата и способността Си да изцерява и да посреща нуждите на човека. Въпреки човешките недостатъци, Бог виноги е показвал Своята милост към хората, които се нуждаят от Неговото изцерение.

През цялата история до днес виждаме, че Бог е осигурил изцерение както чрез природни и медицински средства, така и чрез свещени и свръхестествени. Вижте естествения изцелителен процес, който протича, когато някой се пореже или одраска. След период от време раната просто зараства. Това се нарича естествено изцерение и е установено от Бог.
Има и медицинско изцерение. Има заболявания, които не могат да минат по естествен начин и за които медицината предлага медикаменти. Били ли сте някога на лекар след като някоя рана се е инфектирала? Ако ви се е случило това, то лекарят ви е дал антибиотици, след което раната ви е зараснала. Знанието да бъдат открити и създадени тези антибиотици също е Божие дело.

Има и Божествено изцерение, което идва от Бог. В цялото Божие Слово, като започнем от Битие до края, виждаме, че Бог се отнася милостиво към болните. Той разкрива изцерителната Си сила по различни поводи в Стария Завет. Знаците и чудесата му се проявяват в различни ситуации. Въпреки че, методите, с които Той изцеряваше са малко по-различни от днешните Му методи, Бог е изцерявал и продължава да изцерява и днес.

„И Авраам се помоли на Бог и Бог изцели Авимелех и жена му, и слугините му, и те започнаха да раждат деце“.

Според Библейския конкорданс, думата „изцелява“ в Битие е същата дума „изцелява“, използвана и в Изход. Въпреки че, се поставя акцент върху друго, Библията ни казва, че Бог все още е Богът, който изцелява Своя народ от всички болести (Изход 15:26).

Когато Мойсей изведе децата на Израел от Египет и като преминаха през Червено море, те отидоха в пустинята Сур и останаха три дни без вода. Когато стигнаха до Мера, където водата беше горчива, виждахме как Бог им се открива. Бог слезе посред тях в лагера им и показа, че Той е Йехова Рафа – Богът, който изцелява.

Изход 15:26 „Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните;защото Аз съм Господ, който те изцелява“.

Въпреки че, отне 40 години на евреите да пресечат пустинята, която иначе може да се премине само за две седмици, Бог продължаваше да им показва, че Той все още е техният изцелител. Имаше много фактори през това пътуване, които са причинили болест на мнозина. Но поради завета си, Бог продължаваше да им се показва.

Забележете какво пише в Псалм 105:37 за това как Бог изведе децата на Израел от Египет. Той ги изведе от там като посрещна всичките им нужди, особено когато ставаше въпрос за изцерение и здраве. Фактът, че нямаше „немощен“ измежду тях показва действието на Божията изцерителна сила.

Псалм 105:37 „И изведе народа си със сребро и злато, и нямаше немощен в племената им“.

Нито един немощен в племената им! Трябва здраво да се хванем за силата на този стих. Това означаваше, че Божията сила се проявяваше в техните шатри, и Той ги пазеше чрез Своята сила. Те имаха вяра в Бог, така че те не само бяха изцерявани, те живееха в едно чудесно постоянно здраве.

Ако божият народ са имали това благо в Стария Завет, то тогава според Евреи 8:6, където е казано,че имаме един нов и по-добър завет, днес това е много по-валидно. Ние трябва да живеем в божествено здраве, така както живееха децата на Израел. Когато Божията сила обитаваше сред тях, тогава нямаше немощен човек в племената им. Днес Бог обитава в нашите къщи(нашите тела) и не би следвало да има болест в нас (1Коринтяни 6:19,20).

Днес някои хора, които нямат божествено здраве може и да са под проклятие. Ако имате предизвикателства в тази област, има изход. Може да се нуждаете от промяна във вашето мислене и начин на живот,така че деиствията ви да бъдат в съгласие с Божието Слово.

Някои хора мислят,че вие трябва да преживеете някаква болест през живота си. Те обикновено казват:’Ами, понякога трябва и да се разболееш. Трябва да се разболееш, иначе как ше умреш’. Но не е нужно да се разболявате,за да напуснете този свят. Когато се вгледаме в Стария Завет, за Исаак се казва,че той бил стар и готов да си отиде у дома, така че тои просто си отишъл у дома(Битие 35:29). В този стих не се споменава за Исаак да е страдал от някаква болест. Просто се твърди,че е бил стар и доволен на живот!

Изцелението е за нас днес! То ни принадлежи! Изучавайки различните книги на Библията, можем да видим,че Бог винаги е изцерявал хората. В книгата Исая,например, обърнете внимание,че свидетелствата на Исая се отнасят до Божията изцерителна сила. Същото се отнася и за сжидетелствата на повечето големи или малки пророци. Можем да проследим завета за изцерение, сключен с децата на Израел в Изход 15:26 през цялата история на евреиския народ до появата на Исус Христос.

Изцерението бе очевидно и в живота на Христос, което е отразено във всичките евангелия. Именно чрез Исус хората започнаха да разбират какъв е Отец. Исус постоянно изцереваше хората, които страдаха от някакви болести, докато обикаляше, за да проповядва и носи Благата вест. Но в Лука пише,че преди да започне служението си изцерение, Исус бил първо кръстен със Святия Дух от Йоан Кръстител.

В Лука 4 пише,че след като бил кръстен, Святия Дух веднага след това завел Исус в пустинята. Именно тук Той бе изкушаван 40 дни от дявола. Забележете какво се случи след периода в пустинята. Той се върна в Галилея с помазание „…със силата на Духа…“(стих 14). Земното Му служение започна едва когато Той бе помазан. Спомнете си,че Исус бе Божият Син, но Той имаше земно служение и за да го осъществи, Той се нуждаеше от помазание. Исус обикаляше и проповяд-
ваше като човек, помазан с Божията сила. В Лука 4:14-18 виждаме,че Исус се нуждаеше от Духа,за да извърши това, за което Бог го бе прозовал.

Лука 4:14 – 18 „И върна се Исус със силата на Духа в Галилея;и пръсна се мълва за Него по цялата околна страна. Той поучаваше в синагогите им, прославян от всички. И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая си влезе един
съботен ден в синагогата и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исая; и Той като разгъна книгата, намери мястото, където бе писано:’Дух господен е върху Мене;затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповяджам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените“.

След като постил в пустинята 40 дни, Исус започнал да поучава в синагогите и в цялата област, в която Тои израснал. Новината за него бързо започнала да се разпространява, а с нея и славата Му. Разберете, че ако вие не правите нищо, няма да станете известни. Вие трябва да направите нещо, за да се разпространи новината за вас(ако Божият Дух започне да се движи във вашата църква и нещата започнат да се случват, то ще последва и известна слава. И няма да е нужно да пускате обява по телевизията,защото пресата сама ще я „пусне“).

В случая на Исус, Божият Дух се движеше толкова мощно в Неговото служение, че Той стана много известен и в околните градове. Причината за това бе, че със служението си,Той изявяваше Божията изцерителна сила с такава власт, че хората бяха изумени.

Исая казва:“И в него ден ще се снеме от твоите рамене товарът му“(Исая 10:27). Няма значение колко голям оратор си, ако нямаш Божията сила, ти няма да бъдеш ефективен в труда си. Може да си голям певец, да имаш перфектен глас и да не пропускаш нота, но без помазание, песента, която пееш, ще е просто още една песен.

Ако имаш помазанието, извиращо от теб, нещо ще се случи, когато започнеш служението си. Хората ще усещат помазанието в твоите служби, защото то ще е осезаемо.

Исус каза:“Дух Господен е върху Мене, затова Ме помаза…“ (Лука 4:18). Искам да разберете, че именно тук Исус положи и изгради основата за изцерение, върху, която Той осъществи своето служение за три години и половина. И Той не само изгради основа, върху, която да действа Неговото служение, но Той положи основата, върху, която Тялото Христово да служи до Неговото Второ Пришествие.
На политическата сцена за кампаниите на различни говорители и предизборни съвещания хората градят основите тухла по тухла. Тези тухли или принципи се използват, за да образуват една основа, която да е в помощ на хората, които водят кампания за дадена партия.

По съшия начин Исус изгради Своята основа „тухла по тухла“, така че служението Му да се утвърди и да докосне света. Макар, че сега Исус седи отдясно на Отца, духовното Христово тяло все още действа върху същата основа, която Исус изгради преди 2000 години. Методите може да са се променили, а ние да представяме евангелието по различен начин, основата не се променя изобщо. Всъшност, тя не се е променила от помазанието на Исус!

Когато Исус каза на своите слушатели, Духът на Господа е върху Него, Той даде подробностите за това защо бе помазан и в този случай ние можем да съотнесем тези причини към „тухлите“ на Неговата основа.

Лука 4:18,19 „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза, да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година“.

Обърнете внимание на „тухлите“, които Исус използваше за служението Си и за църквата. Тези „тухли“ бяха достатъчно издръжливи,за да посрешнат нуждите на хората по време на Исусовите дни и ще са достатъчно издръжливи до Неговото повторно завръщане.

Исус положи първата „тухла“ на основата като каза,че бе помазан, за да проповядва евангелието на бедните. Разберете, че Исус проповядваше на хора с различно финансово положение. Някои принадлежаха към категория хора със среден или висок доход, а други бяха бедни и нуждаещи се.

Няма значение колко пари имате и колко високо се намира офисът, в които работите, ние всички сме бедни без Исус Христос. Ако Исус не беше положил основата за служение на бедните и нуждаещите се, никой от нас нямаше да е там, където е.

Втората „тухла“ представя Исус казващ на своите последователи, че Той дойде да лекува ония, които имат съкрушени сърца. Много хора от онова време се нуждаели от Божието изцерително докосване на хората със съкрушени сърца. Имало много хора, които се нуждаели от Божието докосване точно в това отношение. Исус съвсем ясно даде да се разбере, че Той се занимава именно с изцеряването на съкрушени и разбити сърца.

Третата „тухла“, която Исус положи, бе да проповядва освобождение на пленените. По времето, когато Исус започнал да проповядва имало много хора, вързани от дявола. Щом хората чули и приели това, което Исус имал да предложи, те можели да положат вярата си в силата на Бог и да получат освобождение.

Четвъртата „тухла“ се отнася до възстановяване зрението на слепите. Това може да има двояко значение. То може да включва както изцерение, така и спасение. Например, изцерението на очите на слепия в Йоан, глава 9 бе физическо дело. Но за нас може да символизира и физическо духовно дело, когато той каза: „…бях сляп,сега виждам“(Йоан 9:25). Слава на Бог, че Исус бе помазан да даде зрение на тези, които не могат да виждат и физически и духовно.

Исус положи петата „тухла“ като каза, че Той дойде, за да пусне на свобода измъчените. Исус проповядваше Благата вест на всеки, включително и тези, които имаха нужда от Божието изцерително докосване. Той изцеряваше тормоза, раните, болните на нараненото и измъчено човечество.

Шестата „тухла“ представя идването на Исус на земята, за да проповядва благоприятната Господня година. Исус не само дойде, за да проповядва спасение, изцерение и освобождение на бедните, нуждаещите се и потиснатите, но Той дойде да проповядва и Господната година. Някои хора казват „Ами, знам, че някой ден всичко ще е наред, когато всички отидем в рая“. Но, не приятелю, основата сега е положена да се проповядва благоприятната Господня година! Вие можете да застанете на тази основа! Може да тичате по нея и тя ще стои!

Искам да разберете, че Божието благоприятно време е сега! Божият вечен юбилей отеква през коридорите на историята до днешно време.

В продължение на 3,5 години Исус работеше върху тази основа. Но когато Той умря на кръста и се възнесе на небето, Той остави същата основа за тялото Христово:да живее върху нея, да работи, да служи и да я получи. Тази основа е наша; тя ни принадлежи, ние я притежаваме сега!

Каквото и да искате от Исус, то е обвито в тази основа, която Исус положи. В Матей 4:23 виждаме Исус, проповядващ от основата,която Той изгради.

Матей 4″23 „И ходеше Исус по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа“.

Когато се проповядва евангелието на царството, ще се случи изцеряване на всяка болест и неразположение. Чудесата ще се случат именно когато се проповядва евангелието на царството. Точно тогава ще се реализира изцерението. Точно тогава ще потече помазанието.

Знаете ли защо в някои случаи нищо не се случва и защо няма помазание? Защото не се проповядва евангелието. Това е тежко изявление, но мисля, че е вярно. Истината за нещата е, че ако вие поставите себе си в контакт с Божиите закони, вие ще пожънете наградата на Божиите закони. Същият принцип е приложим към спасението, изцерението и изпълването със Святия Дух. Исус Христос вече положи основата. Бог ви чака да стъпите на нея. И когато стъпите на тази основа – нещата ще се случат!

Когато вие сте положили себе си в Христос и сте се установили в истината на Исус, вие ще се изпълните с вяра и ще ви бъде лесно да се протегнете и да получите това, което просите. Разберете, че всичко, от което се нуждаете, е обвито в Исус Христос и евангелието, което Той проповядваше. Без Исус и осносвата, която Той положи, няма победа.

Когато Исус даде сила на Своите ученици, Той ги изпрати да проповядват Божието царство(Лука 9:2). Като резултат от проповядването на евангелието, дойде изцерението.

Исус искаше учениците Му да имат помазанието, което Той имаше, за да изявяват Божията сила. Забележете какво пише в Библията, че Той помазал 70 от учениците Си и тогава ги изпратил двама по двама да проповядват във всеки град, в който Той е бил(Лука 10:1). След като Исус прати учениците си,забележете какво им каза:

Лука 10:9 „…изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им:приблжи се до вас царството Божие“.

Когато се случваше изцерение, Исус казваше, „приближи се до вас царството Божие“. Когато е близо царството Божие, забележете, че то носи изцерение и възстановяване на хората.

По време на Исусовото служение, повечето от делата Му и тези на Неговите ученици, се случваха в Израел. Но след възкресението Исус каза на Своите ученици:“…а вие стойте в град Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре“(Лука 24:49).

Важно е да разберете, че каза на своите ученици, че ще получат помазание преди да отидат. Когато този шум на мощен свистящ вятър изпълни цялата къща и тези разделени езици като че ли огън падна върху всеки един от тях, точно в този момент избухна Божията сила в света(Деяния 2:2-4).

Тези мъже, които напуснаха Горницата в деня на Петдесятница понесоха посланието, което се разнесе по света. Те обкаляха и проповядваха и изцеряваха на тази основа, която Исус положи и за която се говори в Лука 4.

Изцерението не бе установено от основа, положена от някой от тези мъже. Тя не бе основа, положена от учениците; това не бе основа, положена от 70-те ученика. Нито пък бе основата на Павел. Това бе основата, положена от Исус христос и тази основа все още стои за всеки мъж, жена, дете, защото Исус е същият вчера, днес и винаги(Евреи 13:8). И както изцеряваше тогава – така изцерява и днес – от основата, която Той положи за нас.

Превод: Соня Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.