ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

2 Петрово 3:11б-18 –„какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе…

ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМ&...


2 Петрово 3:11б-18 –какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел. И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.“
I. АПЕЛЪТ ДО ХРИСТИЯНИНА
ЗА РОЛЯТА НА НЕГОВИЯ УМ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
2 Петрово 3:11б-18 –„какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден... пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си...“
Промяната при Новорождението:
Ефесяни 4:23„да се обновите в духа на своя ум,“
1Коринтяни 2:16 -„Защото, "Кой е познал ума на Господа, За да може да го научи? А ние имаме ум Христов.“
1.     Новороденият ум на Християнина
2.     Новото сърце
3.     Новият живот
II. ИЗОПАЧИТЕЛИТЕ НА ЖИВОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Изопачаващият Живото Евангелие свят
2Петрово 3:4-5 - –„Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,“
Това изопачение започна от Сатана в Едемската градина:
Битие 3:1-5 „А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.“
2. Изопаченото Евангелие от неновородените
(така наречените "каризматици")
2 Петрово 3:14-16 „Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените* изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.“
2 Тимотей 3:1-9„А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.“
III. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЖИВОТА,
ЖИВЯН СПОРЕД ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ
1. Беззаконието в Църквата, поради изопаченото Евангелие
2 Петрово 3:17„И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.“
2 Тимотей 4:1-5 -„Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.“
2. Смъртта, поради живота, живян според изопаченото Евангелие
2 Петрово 3:16„както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.“
Римляни 2:2 –„А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината.“
3.     Отговорността, поради живота, живян според изопаченото Евангелие
Лука 12:48 –„А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.“
IV. СЪВЕТЪТ ДО ХРИСТИЯНИНА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Предизвестеният Християнин за опасността в последното време
2 Петрово 3:17 „И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се...“
2. Съветът за бдителността на Християнина в последното време
2 Петрово 3:17 –Пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си.“
3. Съветът за духовния растеж на Християнина в последното време
Растете!
- Чрез Словото Божие
- Чрез Святия Дух
2Петрово 3:18 –„Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.“
-----------------------------------------------------

Проповедта е проповядвана през 1993 г.

(Бел.ред. –*неучените и неутвърдените“ - Тук не става въпрос за учените, за недоучените или за стажантите от БАН, а за непросветените духовни наставници. По времето, когато е писана проповедта, техният брой беше ограничен. Но днес има лавинообразно нарастване. Днес, всеки, който прочете Библията, и му се „ревне епископство“, е готов да заеме мястото на Филип и да тълкува Писанията – Д.А 8:31)