ЗАЩО ВЯРВАМЕ ВЪВ ВЪЗКРEСЕНИЕТО НА ХРИСТА

I. ЗАЩОТО Е ДОКАЗАНО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО (БИБЛИЯТА)1. Словото за Пророк ИонаМатей 12:39-41 –“А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона. Защото, както…

ЗАЩО ВЯРВАМЕ ВЪВ ВЪЗКРEСЕНИЕТО НА ХРИСТА

ЗАЩО ВЯРВАМЕ ВЪВ ВЪЗКРEСЕНИЕТО НА ХРИСТА


I. ЗАЩОТО Е ДОКАЗАНО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО (БИБЛИЯТА)
1. Словото за Пророк Иона
Матей 12:39-41 –“А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона. Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи. Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го съдят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; а ето, тука има повече от Иона.”
2. Словото за тридневното построяване на Новия Храм
Марк 14:58 -
“Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм, и за три дни ще съградя друг неръкотворен.”
Иоан 2:19-21 -“В отговор Исус им рече: Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна. Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? Но Той говореше за храма на тялото Си. ”
3. Словото на Христа за Неговото Възкресение
Марк 8:31; 9:31 -“И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне... Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне.“
Марк 10:33-34 -“Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците; и ще Му се поругаят, и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.”
II. ЗАЩОТО Е ДОКАЗАНО ЧРЕЗ МНОГО СВИДЕТЕЛИ
1. Възкресение Христово бе доказано чрез Римските войници
Матей 28:1-4, 11 -“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви... Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало.”
2. Възкресението на Христа бе доказано чрез свидетелството на жените посетителки на Христовия гроб
Матей 28:7-10 -“Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му. И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха. Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.”
3. Възкресение Христово, доказано чрез Апостолите
1Коринтяни 15:3-8 -“Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.”
III. ЗАЩОТО Е ДОКАЗАНО ЧРЕЗ ИСТОРИЯТА
1. Христовото Възкресение е доказано чрез Църковната история
Матей 16:18 -“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
2. Христовото Възкресение е доказано чрез Библейската история
Матей 24:14 -“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”
3. Христовото Възкресение е доказано чрез политическата история
Даниил 2:31-35 -“Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Тоя образ, който е бил велик, и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе; и изгледът му е бил страшен. Главата на тоя образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му отчасти от желязо, а отчасти от кал. Ти си гледал догдето се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.“
4. Христовото Възкресение е доказано чрез моралната история на човечеството
1Тимотей 4:1-2; 2Тимотей 4:1-5 - “А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,...
Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му: проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.“ 
ІV. ЗАЩО ВЯРВАМЕ ВЪВ ВЪЗКРEСЕНИЕТО НА ХРИСТА?
ЗАЩОТО СМЕ ПРЕЖИВЕЛИ ЛИЧНО НЕГОВАТА СИЛА
1 Коринтяни 1:18 –„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“
Галатяни 2:20 “Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”
Римляни 8:10-11 –„Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.
Амин!!!

Проповядвана през 1993 г.