ЗАЩО БОГ ПОСЛУША КОРНИЛИЙ

Д.А.10:1-8 –„Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през ден…

ЗАЩО БОГ ПОСЛУША КОРНИЛИЙ

ЗАЩО БОГ ПОСЛУША КОРНИЛИЙ


Д.А.10:1-8 –„Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, [той ще ти каже що трябва да правиш]. И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха; и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.“
I. КОРНИЛИЙ - ЧОВЕК С БЛАГОРОДЕН ХАРАКТЕР
1. Той бе известен човек
Д.А.10:1 -
„ Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк.“
2. Той бе богобоязлив човек
Д.А.10:2 -
„Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом...“
3. Той бе щедър човек
Д.А.10:2–
„... раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.“
II. КОРНИЛИЙ - ЧОВЕК НА МОЛИТВАТА
1. Той се молеше постоянно
Д.А.10:2б -–
„и непрестанно се молеше на Бога.“
2. Той се молеше с вяра
Д.А.10:3 –„ Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие! “
3. Той се молеше с дръзновение
Д.А.10:4–„А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.“
III. КОРНИЛИЙ - ЧОВЕК НА ПОСЛУШАНИЕТО
1.     Той повярва Словото на ангела
Д.А.10:5-6 –„И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, [той ще ти каже що трябва да правиш].“
2. Той постъпи така, както Бог му поръча
Д.А.10:7-8 –„И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха; и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.“
IV. ПОСЛУШАНИЕТО - УСЛОВИЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕН ЖИВОТ
1Царе 15:22 -Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността от тлъстината на овни.