Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 2)

2011-2012Д-р Теол. Доний К. Донев

Продължава от: Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 1)

21. Йоан 3:16 В NA27 липсва autou (своя), която присъства във всички български текстове заедно с Scriv., Byz., Steph., но не и в Alex. Което го характеризира като добър текстов маркер за следване на критичния оригинал Nestle-Aland.

22. Йоан 3:26 „дойдоха” и „отиват” са една и съща дума на гр. оригинал, преведена различно в бълг. рев.

23. Йоан 3:27 avpekrith е глагол, а не съществително. Фразата трябва да бъде преведена „отговори Исус и каза” вместо приетия идиом „в отговор рече.” Това важи не само за този стих, но навсякъде където подобна конструкция е използвана

24. Йоан 3:32 Капитализирането на „Него” е излишно и грешно. Стихът буквално казва: „Каквото е видял и чул, това свидетелства.” Свидетелството е на Христос (за това което е видял и чул), а не за Христос. Перфектния аспект на двата глагола (предаден на втория глагол чрез включване в перфектната времева структура чрез съюзът „и”) създава за инклузивност, която носи смисъла на „[всичко] което е видял и чул,” а не само „[част от това] което е видял и чул.”

25. Йоан 4:2 Разместването в словореда на първата клауза, като че ли предполага друга конструкция, но на практика превода не е далеч от гр. ориг. Стихът буквално чете: въпреки че Исус сам не кръщаваше, а учениците Му.

26. Йоан 4:3 afhken трябва да се преведе „остави”, както е преведено и на други места в същата глава (Йн. 4:28,52) и както го превеждат Цар. и СИ.

27. Йоан 4:9 „Жена” е пропусната във всички бълг. преводи на стиха.

28. Йоан 4:21 „Вярвай Ме” (Ри1940) вместо Ми е остатък от сравнение с англ. Текст.

1871

29. Йоан 4:23 en pneumati kai alhqeia трябва да бъде преведено „в дух и истина” по същия начин, по който е преведено и в Йн. 4:24.

30. Йоан 4:41 представя странен опитът на бълг. текст тук и в Йн. 5:24; 6:60 да преведе logon като „учение” въпреки, че до момента същата дума е преведена многократно като „слово.” Гр. дума за учение в Мк. 1:27 и Йн. 7:16 е didach, така че внезапната транзиция в Йн. 4:41 е учудваща. Този пример, заедно фрапиращата точност на превода в Йн. глава 4 (в сравнение с Йн. глави 1-3), може да бъде считана за текстов маркер показващ различни участници в по-късните ревизии на пасажа.

31. Йоан 5:13 Буквалният превод от NA27: защото Исус напусна множеството биващо в мястото и традиционната бълг. интерпретация (РИ 1940): защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.

32. Йоан 5:16 се явява интересен пример при проследяването на ревизията на българската Библия. РИ 1940 изпуска фразата „търсеха да го убият” разменяйки местата на Исус и юдеите. Това е западна заемка от Александрийския текст, Вулгата и NA27. Българския текст обикновено следва източни ревизии и мажоритарни текстове като ТР (Цар., СИ и дори Верен). Тук обаче, РИ 1940 се разграничава от ТР в явен маркер за текстов критицизъм с промяна на базовия вариант. Преглед на англ. текстове показва подобна промяна в ASV (1901), от която е явна че в началото на XXв. с навлизането на либералното богословие и сред българските протестанти, има опити за въвеждане на текстов критицизъм за запазване на библейския текст с промени в българската Библия от ТР към западен критичен текст.

 33Йоан 5:18 elegen Трябва да бъде преведено „наричаше”, а не „правеше”, което създава безсмисленото повторение на думата „правя” в стиха

34. Йоан 5:22 Грешка в превода променя значението на thn krisin pasan. Тъй като и двете думи са във вин. пад., правилния превод е „съдбата цяла”, а не „съдбата на всички” което предполага род.пад. Цар.1871 улавя разликата като превежда: „всека съдба,” а РИ1940 погрешно осъвременява: „да съди всички” променяйки thn krisin от същ. в инф. глагол. Същата дума е използвана в Йн. 5:24,27, където РИ1940 превежда съответно „съд” и „съдба”. Такава фрапираща градация показва непоследователност в преводаческата методология. ББД свободно интерпретира: „власт да съди всички,” което в самото си значение няма общо съдържание с оригинала. СИ запазва съществителното, но го променя в м.род заедно с времето на глагола от перф. в мин., което не предава правилно действието. В случая, Верен е най-близо до оригинала „целия съд”, но следва англ. рев., а не гръцкия текст.

211xF0QQY9L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_SX385_SY500_CR,0,0,385,500_SH20_OU02_[1]

35. Йоан 6:53 Не „затова,” а „тогава”

36. Йоан 6:58 Промяната в словореда тук е неоправдана. РИ 1940 явно въвежда улеснено четене, въпреки, че то не присъства в Цар.1871. Верен променя, а ББД поддържа във всичките си ревизии.

37. Йоан 12:13 upanthsin (тук и Мт. 8:34; 25:1) е съществително означаващо „посрещане”, а не инф. глагол „посрещам” в сляпо заимстване от англ. текст.

38. Галатяни 5:17 – „не” в „за да не можете” е пропуснато, което променя смисъла на двойния негатив, а от там създава и доктринално напрежение близко до учението за свободната човешка воля. Примерът, заедно с пропуск на целия клъстер Йоан гл.7-22 и плеяда други, е част от чисто технически грешки при първото дигитално представяне на РИ 1940 окончателно поправени в неговата последна редакция. Присъствието им в даден ревизиран текст, показва: (1) базовият текст използван при редакцията, (2) конформизъм със текстовото статукво и (3) определена неадекватност в наблюденията на редакционната комисия.

39. Тит 3:5 – Споменат в описанието на ББД.

40. Откровение 1:11 – Споменат в описанието на ББД. /следва/

ОЩЕ по ТЕМАТА:

[X] Българска Библия: Придворна печатница (1921 (НЗ), 1924, 1938 (НЗ), 1940)

[X] Българска Библия: Ревизията Верен (1993, 2001, 2013)

[X] Българска Библия: Българско Библейско дружество (2002, 2005)

[X] Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 1)

[X] Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 2)

[X] Текстус Рецептус или Критично издание на Новия завет?

MAT Mark luka john john 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.