ПЕСЕН НА БЛАГОДАРНОСТ

Изход 15:1-3 –„Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи: – Ще пея Господу, защото славно възтържествува; Коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го …Изход 15:1-3 –„Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи: - Ще пея Господу, защото славно възтържествува; Коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го прославя, Бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша. Господ е силен Воевател; Името Му е Иеова.“
Благодарността - чрез песента на хвалението
Ние не подценяваме това, което влиза в нас, чрез нашата уста, положено на благодарствената трапеза.
Но Божието слово отдава по-голямо значение на това, което излиза от нашата уста, а именно:
·        Слово на благодарение
·        Слово на хваление
·        Слово на признателност
І. МОЙСЕЕВАТА БЛАГОДАРСТВЕНА ПЕСЕН НА ХВАЛЕНИЕ
Изход 15:1-3 –„Тогава запяха Моисей и израилтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи: - Ще пея Господу, защото славно възтържествува; Коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го прославя, Бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша. Господ е силен Воевател; Името Му е Иеова.“
1.     Чрез благодарствената песен, Мойсей благодари на Бога - за Божия триумф, над Сатана, плътта и греха
·        Ние готови ли сме да благодарим на Бога - за Неговото славно тържество в нашия живот?
2.     Чрез благодарствената песен, Мойсей благодари на Бога - за Божията сила
·        Ние готови ли сме днес да благодарим на Бога - за Божията сила, дадена на Христовата църква
Д.А 1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
3.     Чрез благодарствената песен, Мойсей благодари на Бога - за Божието спасение
Нека да благодарим на Бога за Спасението!
Многоразличният характер на Божието спасение:
Ø Спасение на нашата душа
Ø Спасение на нашето тяло от многоразлични болести (физически, душевни и духовни)
Ø Спасението на нашата празна нощва*
*Нощва - Дървен съд, предназначен за замесване на тесто, присъствал във всяка покъщнина на българите в миналото.
Пълната нощва – символ на ситост, нахраненост, задоволеност
 Псалми 23:1-5 –„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си. Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата (нощвата) ми се прелива.
ІІ. ЖЕНСКИЯТ ХОР НА БЛАГОДАРЕНИЕ В ИЗРАИЛ
1 Царе 18:6-7 –„А като идеха по случай завръщането на Давида от поражението на филистимците, жените излизаха от всичките Израилеви градове та пееха и играеха хоро, в посрещането на царя Саула, с тъпанчета, с радост и с кимвали. И жените, като играеха, пееха ответно и думаха: Саул порази хилядите си, А Давид десетките си хиляди.“
ІІІ. ДАВИДОВАТА ПЕСЕН НА БЛАГОДАРЕНИЕ
2 Царе 22:1-11 –„Тогава Давид изговори Господу думите на тая песен, в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула; и рече: - Господ е скала моя, крепост моя, и Избавител мой; Бог е канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, и рога на избавлението ми; Висока моя кула е, и прибежище ми е, Спасител мой е; Ти ме избавяш от насилие. Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си. Защото вълните на смъртта ме окръжиха, Порои от беззаконие ме уплашиха; Връзките на ада ме обвиха, Примките на смъртта ме стигнаха В утеснението си призовах Господа, И към Бога мой викнах; И от храма Си Той чу гласа ми, И викането ми стигна в ушите Му. Тогаз се поклати и потресе земята; Основите на небето се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той. Дим се издигаше из ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него. Той сведе небето и слезе, И мрак бе под нозете Му. Възседна на херувими и летя, И яви се на ветрени крила.“
Псалми 14:7-12 –„Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.  Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините; Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат. Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете. Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;“
ІV. НОВОЗАВЕТНОТО БЛАГОДАРСТВЕНО ХВАЛЕНИЕ
1.     Новозаветното благодарствено хваление – чрез Небесното войнство
Лука 2:13-14 –„И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.“
Йоан 3:16
2.     Новозаветното благодарствено хваление след Господната вечеря
Матей (25)-26:30 –„(Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.) И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.“
Благодарността за Божия промисъл - чрез тайнствения химн
3.     Благовестието на апостолите за участие на благодарствената песен в нашия живот
Ефесяни 5:19-20 –„и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,“
Благодарността - Божията повеля (Божият призив) до Христовата Църква!
1 Солунци 5:18, 28 –„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса...
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. [Амин]“