КОЙ СИ ТИ, ГОСПОДИ

ИСУС, КОГОТО ТИ ГОНИШ Д.А.26:9-15 –“И аз си мислех, че трябваше да върша много неща против името на Исуса Назарянина, което и върших в Ерусалим, понеже затва-рях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници, и за убиван…

КОЙ СИ ТИ, ГОСПОДИ

КОЙ СИ ТИ, ГОСПОДИ


ИСУС, КОГОТО ТИ ГОНИШ

Д.А.26:9-15 –“И аз си мислех, че трябваше да върша много неща против името на Исуса Назарянина, което и върших в Ерусалим, понеже затва-рях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници, и за убиването им давах глас против тях. И като ги мъчех много пъти във всичките синагоги, стараех се да ги накарам да хулят; и в чрезмерната си ярост против тях гонех ги даже и по чуждите градове. По която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръчка от главни-те свещеници. По пладне, царю, видях на пътя светлина от небето, която надминаваше слънчевия блясък, и осия с мене и тия, които пътуваха с мене. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен. И аз рекох: Кой си Ти, Господи? А Господ рече: Аз съм Исус, Когото ти гониш.”
І. ЩО Е ЧОВЕК, ТА ДА ГО ПОМНИШ
Човекът е грешник:
·        убиец
·        крадец
·        лъжец
·        блудник
·        антихрист
·        фарисей и пр.
1. Духовното падение, причината за гонението на Бога, и на Църквата
Исая 53:6, 4-5 –“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите  рани ние се изцелихме. Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.”
2. Пророчеството за гонението на Христа
Йоан 15:18-20 –“Ако светът ви мрази, знайте, че Мене е намразил преди вас. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гонеха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят… Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово: “Намразиха ме без причина.”
3 .Пророчеството за гонението на Христовата Църква
Йоан 16:1-3 –“Това ви казах, за да се не съблазните. Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мене.
Църквата е Христос!
А. Гонени са богомолците
Б. Гонени са Пастирите, духовните работници
В. Гонени са хвалителите на Христа
Г. Гонени са свидетелите, благовестителите за Христа
4. Пророчеството за характерите на гонителите на Христовата Църква
·        Всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога
Физическо, духовно и морално убийство (с думи, клевети и пр.)
·        И това ще сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мене
Матей 10:36 –“...и неприятели на човека ще бъдат домашните му
ІІ. Кой си Ти, Господи?
ЗАКРИЛНИКЪТ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
1. Закрилникът на Църквата, Божията зеница
Захарий 2:8 –“Защото така казва Господ на силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже, който докача вас, докача зеницата на окото Му.
Окровение 2:13 –“Зная де живееш, там дето е престола на Сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекал от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, дето живее Сатана.
Д.А.9:3-5 –“И на отиване, като приближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но стани, влез в греда, и ще ти кажа какво трябва да правиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха, като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.
2. Закрилникът  на Църквата - чрез Христовото Всезнание
Псалми 139:16 –„Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!“
ІІІ. Кой си Ти, Господи?
БРАНИТЕЛЯТ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА -ЧРЕЗ БОЖИЯ ОСТЕН
Д.А.26:14 –“И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу остен.”
1.     Характеристика на остена
ОСТЀН - Дълга, тънка тояга със заострен връх, обикн. с железен накрайник за подкарване на едър рогат добитък (волове, крави, биволи).
2.     Характерът на Божия остен
Божият остен не е направен от дърво и шило.
Божият остен може да бъде:
·        Болест
·        Беднотия
·        Природно наказание
·        Разврат
·        Неуспех
·        Смърт и пр.
Нека всеки за себе си да си отговори, какъв е Божият остен в неговия живот!
3.     Предназначението на Божия остен
Ако Бог ни ръчка с остена за подсещане, това означава:
·        Отклонили сме се от правилната посока – не вършим Божията воля
·        Забавили сме темпото на вървеж – уморени или заспали
Псалми 139 –„Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми; Разбираш помислите ми от далеч, Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.“
Лука 9:62 –„А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.“