Каталог на новозаветните ръкописи

0
Каталог на новозаветните ръкописи

Каталог на новозаветните ръкописи

Доний К. Донев

Настоящата статия дава пълен преглед на известните новозаветни ръкописи, техните специфични характеристики, номерация и наименование, местоположение и време на написване, Каталогът следва метода на на Фентън Джон Антъни Хорт (1828-1892), който базово разпределя наличните текстове на семейства или типове. Комбиниран с информирано разбиране на византийските текстове (въпреки по-късната им класификация), този метод е предпочитан от изледователите, а в определени случаи и ултимативен. Ръкописите са подредени в три хронологически групи: (1) папируси (1-4 век), (2) унциали (4-8 век) и (3) минискули (9-15 век), като последната група по разбиране представя само по-важните кодески от периода.

СПИСЪК НА НОВОЗАВЕТНИТЕ

ПАПИРУСИ

Папирус Дата Съдържание Местонахождение
p1 III Матей 1:1-9,12,14-20 Филаделфия
p2 VI Йоан 12:12-15 Фирензе
p3 VI/VII Лука 7:36-45;10:38-42 Виена
p4 III Лука 1:58-59,62-80;2:1,6-7;3:8-38;4:1-2,29-32,34-35;5:3-8,30-39;6:1-16 Париж
p5 III Йоан 1:23-31,33-40;16:14-30;20:11-17,19-20,22-25 Лондон
p6 IV Йоан 10:1-2,4-7,9-10;11:1-8,45-52 Страсбург
p7 III-IV(?) Лука 4:1-3 Киев
p8 IV Деяния 4:31-37;5:2-9;6:1-6,8-15 Берлин
p9 III 1 Йоаново 4:11-12,14-17 Харвард
p10 IV Римляни 1:1-7 Харвард
p11 VII 1 Коринтяни 1:17-22;2:9-12,14;3:1-3,5-6;4:3-21;5:1-5,7-8;6:5-9,11-18;7:3-6,10-14 Санкт Петерсбург
p12 III Евреи 1:1 Ню Йорк
p13 III/IV Евреи 2:14-18;3:1-19;4:1-16;5:1-5;10:8-22,29-39;11:1-13,28-40;12:1-17 Лондон
p14 V 1 Коринтяни 1:25-27;2:6-8;3:8-10,20 Синай
p15 III 1 Коринтяни 7:18-40;8:1-4 Кайро
p16 III/IV Филипяни 3:10-17;4:2-8 Кайро
p17 IV Евреи 9:12-19 Кембридж
p18 III/IV Откровение 1:4-7 Лондон
p19 IV/V Матей 10:32-42;11:1-5 Оксфорд
p20 III Яков 2:19-26;3:1-9 Принстън
p21 IV/V Матей 12:24-26,32-33 Алентън
p22 III Йоан 15:25-27;16:1-2,21-32 Глазгоу
p23 III Яков 1:10-12,15-18 Урбана
p24 IV Откровение 5:5-8;6:5-8 Нютон Център
p25 IV Матей 18:32-34;19:1-3,5-7,9-10 Берлин
p26 600 Римляни 1:1-16 Далас
p27 III Римляни 8:12-22,24-27,33-39;9:1-3,5-9 Кембрдиж
p28 III Йоан 6:8-12,17-22 Баркли
p29 III Деяния 26:7-8,20 Оксфорд
p30 III 1 Солунци 4:12-13,16-17;5:3,8-10,12-18,25-28; 2Th 1:1-2 Гент
p31 VII Римляни 12:3-8 Манчестър
p32 200 Тит 1:11-15;2:3-8 Манчестър
p33 VI Деяния 7:6-10,13-18;15:21-24,26-32 Виена
p34 VII 1 Коринтяни 16:4-7,10; 2 Коринтяни 5:18-21;10:13-14;11:2,4,6-7 Виена
p35 IV(?) Матей 25:12-15,20-23 Фирензе
p36 VI Йоан 3:14-18,31-32,34-35 Фирензе
p37 III/IV Матей 26:19-52 Ан Арбър
p38 300 Деяния 18:27-28;19:1-6,12-16 Ан Арбър
p39 III Йоан 8:14-22 неизвестно
p40 III Римляни 1:24-27,31-32;2:1-3;3:21-31;4:1-8;6:4-5,16;9:16-17,27 Хайделберг
p41 VIII Деяния 17:28-34;18:1-2,17-18,22-25,27;19:1-4,6-8,13-16,18-19;20:9-13,15-16,22-24,26-38;21:1-4,26-27;22:11-14,16-17 Виена
p42 VII/VIII Лука 1:54-55;2:29-32 Виена
p43 VI/VII Откровение 2:12-13;15:8;16:1-2 Лондон
p44a VI/VII Йоан 10:8-14 Ню Йорк
p44b VI/VII Матей 17:1-3,6-7;18:15-17,19;25:8-10; Йоан 9:3-4;12:16-18 Ню Йорк
p45 III Матей 20:24-32;21:13-19;25:41-46;26:1-39; Марк 4:36-40;5:15-26,38-43;6:1-3,16-25,36-50;7:3-15,25-37;8:1,10-26,34-38;9:1-9,18-31;11:27-33;12:1,5-8,13-19,24-28; Лука 6:31-41,45-49;7:1-7;9:26-41,45-62;10:1,6-22,26-42;11:1,6-25,28-46,50-54;12:1-12,18-37,42-59;13:1,6-24,29-35;14:1-10,17-33; Йоан 4:51,54;5:21,24;10:7-25,30-42;11:1-10,18-36,42-57; Деяния 4:27-36;5:10-21,30-39;6:7-15;7:1-2,10-21,32-41,52-60;8:1,14-25,34-40;9:1-6,16-27,35-43;10:1-2,10-23,31-41;11:2-14,24-30;12:1-5,13-22;13:6-16,25-36,46-52;14:1-3,15-23;15:2-7,19-27,38-41;16:1-4,15-21,32-40;17:9-17 Дъблин
p46 200 Римляни 5:17-21;6:1-3,5-14;8:15-25,27-35,37-39;9:1-32;10:1-21;11:1-22,24-33,35-36;12:1-21;13:1-14;14:1-23;15:1-9,11-33;16:1-27; 1 Коринтяни 1:1-31;2:1-16;3:1-23;4:1-21;5:1-13;6:1-20;7:1-40;8:1-13;9:1-2,4-27;10:1-33;11:1-34;12:1-31;13:1-13;14:1-14,16-40;15:1-15,17-58;16:1-22; 2 Коринтяни 1:1-24;2:1-17;3:1-18;4:1-18;5:1-21;6:1-18;7:1-16;8:1-24;9:1-15;10:1-18;11:1-10,12-21,23-33;12:1-21;13:1-13; Галатяни 1:1-8,10-24;2:1-9,12-21;3:2-29;4:2-18,20-31;5:1-17,20-26;6:1-8,10-18; Ефесяни 1:1-23;2:1-7,10-22;3:1-21;4:1-32;5:1-6,8-33;6:1-6,8-18,20-24; Филипяни 1:1,5-15,17-28,30;2:1-12,14-27,29-30;3:1-8,10-21;4:2-12,14-23; Col 1:1-2,5-13,16-24,27-29;2:1-19,23;3:1-11,13-24;4:3-12,16-18; 1 Солунци 1:1,9-10;2:1-3;5:5-9,23-28; Евреи 1:1-14;2:1-18;3:1-19;4:1-16;5:1-14;6:1-20;7:1-28;8:1-13;9:1-16,18-28;10:1-20,22-30,32-39;11:1-40;12:1-29;13:1-25 Дъблин
p47 III Откровение 9:10-21;10:1-11;11:1-3,5-19;12:1-18;13:1-18;14:1-20;15:1-8;16:1-15,17-21;17:1-2 Дъблин
p48 III Деяния 23:11-17,25-29 Фирензе
p49 III Ефесяни 4:16-29,32;5:1-13 Йейл
p50 IV/V Деяния 8:26-32;10:26-31 Йейл
p51 400 Галатяни 1:2-10,13,16-20 Оксфорд
p52 II Йоан 18:31-33,37-38 Манчестер
p53 III Матей 26:29-40; Деяния 9:33-43;10:1 Анн Арбър
p54 V/VI Яков 2:16-18,22-26;3:2-4 Принстън
p55 VI/VII Йоан 1:31-33,35-38 Виена
p56 V/VI Деяния 1:1,4-5,7,10-11 Виена
p57 IV/V Деяния 4:36-37;5:1-2,8-10 Виена
p58 Класифициран като фрагмент на p33
p59 VII Йоан 1:26,28,48,51;2:15-16;11:40-52;12:25,29,31,35;17:24-26;18:1-2,16-17,22;21:7,12-13,15,17-20,23 Ню Йорк
p60 VII Йоан 16:29-30,32-33;17:1-6,8-9,11-15,18-25;18:1-2,4-5,7-16,18-20,23-29,31-37,39-40;19:2-3,5-8,10-18,20,23-26 Ню Йорк
p61 700 Римляни 16:23-27; 1 Коринтяни 1:1-2,4-6;5:1-3,5-6,9-13; Филипяни 3:5-9,12-16; Col 1:3-7,9-13;4:15; 1 Солунци 1:2-3; Тит 3:1-5,8-11,14-15; Филимон 1:4-7 Ню Йорк
p62 IV Матей 11:25-30 Осло
p63 500 Йоан 3:14-18;4:9-10 Берлин
p64 200 Матей 3:9,15;5:20-22,25-28;26:7-8,10,14-15,22-23,31-33 Оксфорд
p65 III 1 Солунци 1:3-10;2:1,6-13 Фирензе
p66 200 Йоан 1:1-51;2:1-25;3:1-36;4:1-54;5:1-47;6:11,35-71;7:1-52;8:12-59;9:1-41;10:1-42;11:1-57;12:1-50;13:1-38;14:1-26,29-30;15:2-26;16:2-4,6-7,10-33;17:1-26;18:1-40;19:1-42;20:1-20,22-23,25-31;21:1-9 Колон
p67 200 Матей 3:9, 3:15, 15:20-22, 15:25-28 Барселона
p68 VII(?) 1 Коринтяни 4:12-17,19-21;5:1-3 Санкт Петербург
p69 III Лука 22:41,45-48,58-61 Оксфорд
p70 III Матей 2:13-16,22-23;3:1;11:26-27;12:4-5;24:3-6,12-15 Оксфорд
p71 IV Матей 19:10-11,17-18 Оксфорд
p72 III/IV 1 Петрово 1:1-25;2:1-25;3:1-22;4:1-19;5:1-14; 2 Петрово 1:1-21;2:1-22;3:1-18; Юда 1:1-25 Колон
p73 VII Матей 25:43;26:2-3 Колон
p74 VII Деяния 1:2-5,7-11,13-15,18-19,22-25;2:2-4,6-47;3:1-26;4:2-6,8-27,29-37;5:1-42;6:1-15;7:1-60;8:1-40;9:1-43;10:1-48;11:1-30;12:1-25;13:1-52;14:1-28;15:1-41;16:1-40;17:1-34;18:1-28;19:1-40;20:1-38;21:1-40;22:1-30;23:1-35;24:1-27;25:1-27;26:1-32;27:1-25,27-44;28:1-31; Яков 1:1-6,8-19,21-23,25,27;2:1-3,5-15,18-22,25-26;3:1,5-6,10-12,14,17-18;4:8,11-14;5:1-3,7-9,12-14,19-20; 1 Петрово 1:1-2,7-8,13,19-20,25;2:6-7,11-12,18,24;3:4-5; 2 Петрово 2:21;3:4,11,16; 1 Йоаново 1:1,6;2:1-2,7,13-14,18-19,25-26;3:1-2,8,14,19-20;4:1,6-7,12,16-17;5:3-4,9-10,17; 2 Йоаново 1:1,6-7,13; 3Jo 1:6,12; Юда 1:3,7,12,18,24 Колон
p75 III Лука 3:18-22,33-38;4:1-2,34-44;5:1-10,37-39;6:1-4,10-49;7:1-32,35-39,41-43,46-50;8:1-56;9:1-2,4-62;10:1-42;11:1-54;12:1-59;13:1-35;14:1-35;15:1-32;16:1-31;17:1-15,19-37;18:1-18;22:4-71;23:1-56;24:1-53; Йоан 1:1-51;2:1-25;3:1-36;4:1-54;5:1-47;6:1-71;7:1-52;8:12-59;9:1-41;10:1-42;11:1-45,48-57;12:3-50;13:1-10;14:8-31;15:1-10 Колон
p76 VI Йоан 4:9,12 Виена
p77 II/III Матей 23:30-39 Оксфорд
p78 III/IV Юда 1:4-5,7-8 Оксфорд
p79 VII Евреи 10:10-12,28-30 Берлин
p80 III Йоан 3:34 Барселона
p81 IV 1 Петрово 2:20-25;3:1,4-12 Триест
p82 IV/V Лука 7:32-34,37,38 Страсбург
p83 VI Матей 20:23-25,30-31;23:39;24:1,6 Лювейн
p84 VI Марк 2:2-5,8-9;6:30-31,33-34,36-37,39-41; Йоан 5:5;17:3,7-8 Лювейн
p85 IV/V Откровение 9:19-21;10:1,5-9 Страсбург
p86 IV Матей 5:13-16,22-25 Кьолн
p87 III Филимон 1:13-15,24-25 Кьолн
p88 IV Марк 2:1-26 Милано
p89 IV Евреи 6:7-9,15-17 Фирензе
p90 II Йоан 18:36-40;19:1-7 Оксфорд
p91 III Деяния 2:30-37,46-47;3:1-2 Сидни
p92 III/IV Ефесяни 1:11-13,19-21; 2Th 1:4-5,11-12 Кайро
p93 V Йоан 13:15-17 Фирензе
p94 V/VI Римляни 6:10-13,19-22 Кайро
p95 III Йоан 5:26-29,36-38 Фирензе
p96 VI Матей 3:13-15 Виена
p97 VI/VII Лука 14:7-14 Дъблин
p98 II(?) Откровение 1:13-20 Кайро
p99 AD 400 Глоси съдържащи думи или фрази от: Римляни 1:1; 2 Коринтяни 1:3-6, 1:6-17, 1:20-24, 2:1-9, 2:9-5:13, 5:13-6:3, 6:3-8:13, 8:14-22, 9:2-11:8, 11:9-23, 11:26-13:11; Галатяни 1:4-11, 1:18-6:15,1:14-2:4, 2:4-3:19,3:19-4:9; Ефесяни 1:4-2:21,1:22(?),3:8-6:24 Дъблин
p100 III/IV Яков 3:13-4:4, 4:9-5:1 Оксфорд
p101 III Матей 3:10-12,3:16-4:3 Оксфорд
p102 III/IV Матей 4:11-12,22-23 Оксфорд
p103 II/III Матей 13:55-56,14:3-5 Оксфорд
p104 II Матей 21:34-37,43,45? Оксфорд
p105 V/VI Матей 27:62-64,28:2-5 Оксфорд
p106 III Йоан 1:29-35,40-46 Оксфорд
p107 III Йоан 17:1-2,11 Оксфорд
p108 III Йоан 17:23-24,18:1-5 Оксфорд
p109 III Йоан 21:18-20,23-25 Оксфорд
p110 IV Матей 10:13-14,25-27 Оксфорд
p111 III Лука 17:11-13,22-23 Оксфорд
p112 V Деяния 26:31-32; 27:6-7 Оксфорд
p113 III Римляни 2:12-13,29 Оксфорд
p114 III Евреи 1:7-12 Оксфорд
p115 III/IV Откровение 2:1-3,13-15,27-29; 3:10-12; 5:8-9; 6:5-6; 8:3-8,11-13; 9:1-5,7-16,18-21; 10:1-4,8-11; 11:1-5,8-15,18-19; 12:1-5,8-10,12-17; 13:1-3,6-16,18; 14:1-3,5-7,10-11,14-15,18-20;15:1,4-7 Оксфорд
p116 VI/VII Евреи 2,9-11 + 3,3-6 Виена
p118 III Римляни 15,26–27.32–33; 16,1.4–7.11–12 Кьолн
p119 III Йоан 1,21-28; 38-44 Оксфорд
p120 IV Йоан 1,25-28; 33-38; 42-44 Оксфорд
p121 III Йоан 19,17-18; 25-26 Оксфорд
p122 IV/V Йоан 21,11-14; 22-24 Оксфорд
p123 ? 1 Коринтяни 14-15 Оксфорд
p124 ? 2 Коринтяни 11 Оксфорд

Унциални ръкописи

Номерация

Обозначение

Име

Дата

Съдържание

Местонахождение

01

א

Sinaiticus

350

Евангелия, Павлови послания, Деяния, Общи послания, Откровение

Лондон

02

A

Alexandrinus

450

Евангелия, Деяния, Общи послания, Павлови послания, Откровение

Лондон

03

B

Vaticanus

350

Евангелия, Деяния, Общи послания, Павлови послания

Ватикана

04

C

Ephraemi Rescriptus

450

Евангелия, Деяния, Павлови послания, Откровение

Париж

05

Dea

Bezae Cantabrigiensis

450

Евангелия, Деяния

Кембридж

06

Dp

Claromontanus

550

Павлови послания, Евреи

Париж

06

Dabs1

Sangermanensis

900

Павлови послания

Санкт Петербург

06

Dabs2

950

Ефесяни

Менгерингхаузен

07

Ee

Basilensis

750

Евангелия

Базел

08

Ea

Laudianus

550

Деяния

Оксфорд

09

Fe

Boreelianus

850

Евангелия

Утрех

010

Fp

Augiensis

850

Павлови послания

Кембридж

011

Ge

Seidelianus I

850

Евангелия

Лондон

012

Gp

Boernerianus

850

Павлови послания

Дрезден

013

He

Seidelianus II

850

Евангелия

Хамбург
Кембридж

014

Ha

Mutinensis

850

Деяния

Модена

015

Hp

Coislinianus

550

Павлови послания

Атон

016

I

Freerianus

450

Павлови послания, Евреи

Вашингтон

017

Ke

Cyprius

850

Евангелия

Париж

018

Kap

Mosquensis

850

Деяния, Павлови послания

Москва

019

Le

Regius

750

Евангелия

Париж

020

Lap

Angelicus

850

Деяния, Павлови послания

Рим

021

M

Campianus

850

Евангелия

Париж

022

N

Petropolitanus Purpureus

550

Евангелия

Санкт Петербург

023

O

Sinopensis

550

Матей

Париж

024

Pe

Guelferbytanus A

550

Евангелия

Уолфенбютел

025

Papr

Porphyrianus

850

Деяния, Павлови послания, Общи послания, Откровение

Санкт Петербург

026

Q

Guelferbytanus B

450

Лука 4,6,12,15,17-23; Йоан 12,14

Уолфенбютел

027

R

Nitriensis

550

Лука

Лондон

028

S

Vaticanus 354

949

Евангелия

Ватикана

029

T

Borgianus

450

Лука — Йоан

Ватикана

030

U

Nanianus

850

Евангелия

Венеция

031

V

Mosquensis II

850

Евангелия

Москва

032

W

Washingtonianus

450

Евангелия

Вашингтон

033

X

Monacensis

950

Евангелия

Мюнхен

034

Y

Macedoniensis

850

Евангелия

Кембридж

035

Z

Dublinsis

550

Матей 1-2,4-8,10-15,17-26

Дъблин

036

Γ

Tischendorfianus

950

Евангелия

Оксфорд

037

Δ

Sangallensis

850

Евангелия

Св. Гален

038

Θ

Коринтяниidethianus

850

Евангелия

Тбилиси

039

Λ

Tischendorfianus III

850

Лука, Йоан

Оксфорд

040

Ξ

Zacynthius

550

Лука

Кембридж

041

Π

Petropolitanus

850

Евангелия

Санкт Петербург

042

Σ

Purpureus Rossanensis

550

Матей, Марк

Росано

043

Φ

Beratinus

550

Матей, Марк

Тирана

044

Ψ

Athous Lavrensis

900

Евангелия, Деяния, Павлови послания

Атон

045

Ω

Athos Dionysius

850

Евангелия

Атон

046

950

Откровение

Ватикана

047

750

Евангелия

Принстън

048

450

Деяния, Общи послания, Павлови послания

Ватикана

049

850

Деяния, Общи послания, Павлови послания

Атон

050

850

Йоан

Атина, Атон, Москва,
Оксфорд

051

950

Откровение

Атон

052

950

Откровение

Атон

053

850

Лука

Мюнхен

054

750

Йоан

Ватикана

055

1050

Евангелия

Париж

056

950

Деяния, Павлови послания

Париж

057

400

Деяния

Берлин

058

350

Матей

Виена

059

400

Марк

Виена

060

550

Деяния

Берлин

061

450

1 Тимотей

Париж

062

450

Галатяни

Дамаск

063 с препис 0117

850

Лука, Йоан

Атон, Москва, Париж

064 с препис 074 и 090

550

Матей, Марк

Киев, Св. Катерина,
Санкт Петербург

065

550

Йоан

Санкт Петербург

066

550

Деяния

Санкт Петербург

067

550

Матей, Марк

Санкт Петербург

068

450

Йоан 16

Лондон

069

450

Марк 10-11

Чикаго

070 с препис 0110, 0124, 0178, 0179, 0180,
0191, 0193,
0194 и 0202

550

Лука, Йоан

Оксфорд, Париж, Виена, Лондон

071

c. 500

Матей 1, 25

Харвард

072

500

Марк 2-3

Дамаск

073 с препис 084

550

Матей 14-15

Синай, Санкт Петербург

075

950

Павлови послания

Атина

076

500

Деяния 2

Ню Йорк

077

450

Деяния 13

Синай

078

550

Матей, Лука, Йоан

Санкт Петербург

079

550

Лука

Санкт Петербург

080

550

Марк 9-10

Санкт Петербург, Александрия

081

550

2 Коринтяни 1-2

Санкт Петербург

082

550

Ефесяни 4

Москва

083 с препис 0112 и 0235

500

Йоан 1-4,
Марк 14-16
Марк 13

Санкт Петербург, Синай, Санкт Петербург

085

550

Матей 20, 22

Санкт Петербург

086

550

Йоан 1, 3-4

Лондон

087 с препис 092b

550

Матей 1-2, 19, 21
Йоан 18
Марк 12

Санкт Петербург,
Синай

088

500

1 Коринтяни 15-16,
Tit 1

Санкт Петербург

089 с препис 92a

c. 500

Матей 26,

Санкт Петербург, Синай

091

550

Йоан 6

Санкт Петербург

093

550

Деяния 24-25, 1 Петрово 2-3

Кембридж

094

550

Матей 1, 3-4

Атина

095 с препис 0123

750

Деяния 2-3

Санкт Петербург

096

650

Деяния 26

Санкт Петербург

097

650

Деяния 13

Санкт Петербург

0162

300

Йоан 2:11-22

Ню Йорк

0171

300

Матей 10; Лука 22

Флоренция, Берлин

0189

200

Деяния 5:3-21

Берлин

0220

300

Римляни 4:23-5:3; 5:8-13

Осло

0299

1000

Йоан 20:1-7

Париж

0300

600

Матей 20:2-17

Кайро

0301

450

Йоан 17:1-4

Осло

0302

550

Йоан 10:29-30

Берлин

0303

650

Лука 13:17-29

Париж

0304

850

Деяния 6:5-7:13

Париж

0305

?

Матей 20

Париж

0306

850

Йоан 9

Оксфорд

0307

650

Матей 11-12; Марк 11-12; Лука 9-10,22

Ватикана

0308

350

Откровение 11

Оксфорд

0309

550

Йоан 20

Колон

0310

950

Тит 2:15-3:7

Кембридж

0311

800

Римляни 8:1-13

Кембридж

0312

300

Лука 5:23-24, 30-31; 7:9, 17-18

Кембридж

0313

450

Марк 4:9, 15

Кембридж

0314

550

Йоан 5:43

Кембридж

0315

400

Марк 2:9, 21, 25; 3:1-2

Кембридж

0316

650

Юда 18-25

Ню Йорк

0317

650?

Марк 14

Кембридж

0318

650

Марк 9-14

Ню Йорк

Минускулни кодекси

Номер

Дата

Съдържание

Местонахождение

1

1150

Евангелия, Деяния, Павлови послания, Общи послания

Базел

4

1250

Евангелия, Деяния, Павлови послания, Общи послания

Париж

5

1350

Париж

6

1250

Евангелия, Деяния, Павлови послания, Общи послания

Париж

13

1250

Евангелия

Париж

16

1350

Париж

17

1450

Евангелия

Париж

21

1150

Париж

22

1150

Евангелия

Париж

27

950

Евангелия

Париж

28

1050

Евангелия

Париж

33

850

Евангелия, Деяния, Павлови послания, Общи послания

Париж

35

1050

Нов Завет

Париж

36

1150

Деяния, Общи послания

Оксфорд

61

c. 1500

Нов Завет

Дъблин

461

835

Евангелия

Санкт Петербург

1739

950

Деяния, Общи послания, Павлови послания

Атон

2427

c. 1300

Марк

Чикаго

2495

c. 1400

Евангелия, Деяния

Синай

2768

978

Евангелия, Общи послания

Мюнхен

2802

1050

Нов завет (без Откровение)

Атон

2804

1250

Евангелия

Петра

2882

900-1100

Лука

Далас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.