ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ, ВЪВЕДЕНИЕ

0

ЗАЩО ДА ЧЕТЕМ И ИЗУЧАВАМЕ КНИГАТА „ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ“? Новозаветните книги “Еван­ге­ли­е по Лу­ка” и “Де­яния на Апостолите” имат един и същи писател – Лука, сподвижникът на апостол Павел. Двете „повести“ със­тав­ля­ват почти ед­на тре­та от текста на Но­вия За­вет, като напи­са­ното от Лу­ка пре­въз­хож­дат по раз­мер на­пи­са­но­то и от апостолите Па­вел и от Йо­ан….

ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ, ВЪВЕДЕНИЕ

ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ, ВЪВЕДЕНИЕ

ЗАЩО ДА ЧЕТЕМ И ИЗУЧАВАМЕ КНИГАТА „ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ“?

Новозаветните книги “Еван­ге­ли­е по Лу­ка” и “Де­яния на Апостолите” имат един и същи писател – Лука, сподвижникът на апостол Павел.

Двете „повести“ със­тав­ля­ват почти ед­на тре­та от текста на Но­вия За­вет, като напи­са­ното от Лу­ка пре­въз­хож­дат по раз­мер на­пи­са­но­то и от апостолите Па­вел и от Йо­ан. При това, само книгата “Де­яния на Апостолите” разкрива събитията от зараждането на Църквата до пре­хода ѝ от ев­рейс­ка към все­лен­с­ка.

„Деяния“ ни оси­гу­ря­ва ни зна­ния за ран­ния апос­тол­с­ки пе­ри­од и прави връз­ка меж­ду Еван­ге­ли­ята и Пос­ла­ни­ята. Тази книга ни предоставя бо­га­та биб­ли­ог­ра­фс­ка и ис­то­ри­чес­ка ин­фор­ма­ция от този ранен апостолски период, по­каз­ва ни из­пол­з­ва­ни­те ме­то­ди за ос­но­ва­ва­не на цър­к­ви, оси­гу­ря­ва ни точ­ен летопис на за­раж­да­не­то и рас­те­жа на ран­на­та цър­к­ва и става ос­но­ва­та за изучаването на всич­ки пос­ла­ния на Па­вел.

Сигурен съм, че ако Лука не беше написал „Деяния на Апостолите“, то Святия Дух щеше да подбуди някой друг да направи това. Само си представете, че ако в Новия Завет липсваха Апостолските деяния, то може би и нас нямаше да ни има, защото нямаше да имаме и примера на онези славни мъже на вярата, които са били готови да изпълнят заръката на нашия Господ Исус Христос.

Освен това трябва да напомняме, че книгата „Деяния на Апостолите“ е единствената книга от Библията, която не е завършена и че дописването ѝ продължава и днес. Ако сме истински последователи на Христос и днес с нашето следване ще добавяме нови славни страници към „Деяния“ и ще сме част от онези Христови следовници, които през всички векове са потвърждава ли думите на нашият Господ:

„Аз… ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
Мат 16:18

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.