25 Юни / ЛЕВИТ

прочит за деня: Левит 7-9 глава СВЕЩЕНИКЪТ И БОЖИЯТА СЛАВА „И го закла, и Моисей взе от кръвта му и я сложи на края на дясното ухо на Аарон, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак. И приведе синовете на Аарон и Моисей и сложи от кръвта на края…

прочит за деня: Левит 7-9 глава

СВЕЩЕНИКЪТ И БОЖИЯТА СЛАВА

„И го закла, и Моисей взе от кръвта му и я сложи на края на дясното ухо на Аарон, на палеца на дясната му ръка и на палеца на десния му крак. И приведе синовете на Аарон и Моисей и сложи от кръвта на края на дясното им ухо, на палеца на дясната им ръка и на палеца на десния им крак; и Моисей поръси с кръвта олтара от всички страни. (Левит 8:23-24)

Бог заповяда на Мойсей, при посвещаването на Аарон и синовете му за свещеници, да сложи от кръвта на жертвата на ухото и палците на ръцете и краката им. Ако трябва да сме по-точни – на дясното ухо, ръка и крак. Нищо от това, което прави Бог, не е случайно. Десницата винаги е символ на силата и величието. Твоята десница, Господи, се прослави чрез проявена мощ; Твоята десница, Господи, разби неприятеля.” (Изх.15:6)

Това много ясно ни показва, че силата и освещението на свещенниците за служението идва не от тях а, от кръвта на агнето – т.е. от Господа. Всеки, който служи, трябва да предаде ухото си – послушание първо пред Господа; палеца на дясната си ръка – да върши само Божиите дела в святост; и палеца на десния крак – да ходи в пътищата на Бога, а не в обичаите и традициите на другите народи.

Същото важи и за нас днес.

Ако свещениците направят този акт на вяра и покорство към Бог, има обещание, че Божията слава ще се изявява на целия народ. И чудесното е, че това наистина се случи: „…и цялото общество се приближи и застана пред Господа. И Мойсей каза: Това е, което Господ заповяда да направите; и Господнята слава ще ви се яви. (Левит 9:5-6)

След като свещениците са се посветили, те благославят Божия народ преди и след като влизат в Божието присъствие и Божията слава се явява на всички: Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; …И Мойсей и Аарон влязоха в шатъра за срещане и при излизането си благословиха народа; и Господнята слава се яви на целия народ.” (Левит 9:22) 

Ние нямаме собствена заслуга, за да влезем в присъствието на Бога. Нито собствена сила, мъдрост и способност да служим на другите хора. Всичко е заслуга на жертвата на Христос и на помазанието на Святия Дух, Който ни дава сила/способност да извършим Божиите дела за Божия слава: „…всичко вършете за Божия слава.” (1Коринт. 10:31)

Това ни поставя в положение на всекидневно общение и пребъдване в Христос и зависимост от Неговата сила, мъдрост и благодат чрез Святия дух. Нека не забравяме да пребъдваме и черпим сила и живот от Лозата Христос (Йоан 15 гл).

Пламен Борисов