ЖИВОТЪТ НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ

Лука 1:80 –“А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.”Животът на Йоан Кръстител от люлката до гроба – според Светото писаниеІ. СОЦИАЛНИЯТ ЖИВОТ НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ1.     Родният дом …

ЖИВОТЪТ НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ

ЖИВОТЪТ НА ИОАН КРЪСТИТЕЛ

Лука 1:80 –“А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.”
Животът на Йоан Кръстител от люлката до гроба – според Светото писание
І. СОЦИАЛНИЯТ ЖИВОТ НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
1.     Родният дом на Йоан Кръстител
( Люлката в първосвещеническия дом )
А. Бащата на Йоан Кръстител
Лука 1:5а –“В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд, на име Захария;…
Б. Майката на Йоан Кръстител
Лука 1:5б –“…и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.
В. Семейната среда
Лука 1:6 Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.
2.     Пустинята, вторият дом на Йоан Кръстител
Лука 1:80 –“А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.”
А. Пустинята стана неговото семейство
Б. Пустинята стана неговото училище
В. Пустинята стана неговата трапеза
Г. Пустинята стана неговото легло
Може ли нещо добро да се роди или да произлезе от пустинята?
По човешки отговорът е: Не! Но за Бога няма нищо невъзможно!
Пустинята подари на човечеството двама от най-прекрасните мъже на тази планета. Това бяха Мойсей и Йоан Кръстител.
ІІ. ДУХОВНИЯТ ЖИВОТ НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
Лука 1:80 –“А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.”
1.     За Йоан Кръстител бе пророкувано в Стария завет
Матей 3:3 –“Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая, който казва: „Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа; Прави направете пътеките за Него.“
Исая 40:3 –“Глас на един който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, Направете в безводното място прав друм за нашия Бог.”
2.     Той бе изявен от Бога в Новия Завет:
Матей 3:4-8 –“А тоя Йоан носеше облекло от камилска козина, кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние.
А. Облеклото на Йоан Кръстител
Б. Храната на Йоан Кръстител
В. Домът на Йоан Кръстител
Г. Словото на Йоан Кръстител
Д. Служението на Йоан Кръстител
Е. Кръщението на Исуса от Йоан Кръстител
Ж. Даденото откровение от небето на Йоан Кръстител
Матей 3:16-17 –“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.
ІІІ. ЗАТВОРНИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ
Матей 14:1-5 –“В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исуса; и рече на слугите си: Тоя е Йоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действат чрез него. Защото Ирод беше хванал Йоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брата си Филипа; Понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш. И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.
1.     Безкомпромисният пророк
2.     Обърканият пророк
Матей 11:1-5 –“А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина от там да поучава и проповядва по градовете им. А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат: Ти ли Си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме? Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Йоана това, което чухте и виждате: Слепи прогледват, куци прохождат, прокажени се очистват, и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието.
Йоан се обърка и разколеба, защото бе простосмъртен човек.
3. Изгревът и залезът на звездите
Марк 6:17-29 –“Защото тоя Ирод беше пратил да хванат Йоана, и да го вържат в тъмница, здаради Иродиада, жената на брата му Филипа, понеже я беше взел за жена. А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше; защото Ирод се боеше от Йоана, като знаеше, че той е човек праведен и свят, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И когато настана сгоден ден, когато Ирод за рождения си ден направи вечеря на големците си и на хилядниците и на галилемците си и на хилядниците и на галилейските старейшини, и самата дъщеря на Иродиада влезе и поигра, тя угоди на Ирода и на седещите с него; и царят рече на момичето: Искай от мене каквото щеш и ще ти го дам. И закле й се: Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, даже до половината на царството ми. А тя излезе и рече на майка си: Какво да поискам; И тя каза: Главата на Йоана Кръстителя. И на часа момичето влезе бързо при царя и поиска,като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо (тепсия), главата на Йоана Кръстителя. И царят се наскърби много; но пак, заради клетвите си и заради седещите с него, не иска да й откаже. И веднага царят прати един телохранител, комуто заповяда да донесе главата му; и той отиде, обезглави го в тъмницата. и донесе главата му на блюдо и я донесе на момичето; а момичето я даде на майка си. И учениците му, като чуха това, дойдоха и вдигнаха тялото му и го положиха в гроба.
Ние, като Божии чада, какво следва да се поучим от земния живот на Йоан Кръстител?
Йов 14:1-2 –“Човекът роден от жена е кратковременен И пълен със смущение. Цъфти като цвят, и се покосява; Бяга като сянка, и не се държи.”
Из книгата „Практично Християнство „- П-р Д-р Ст.Банков – 2004
Част Пета – „Йоан Кръстител, според Светото писание“