СЛЪНЦЕТО НА ЦЕРЕНИЕТО

Малахия 4:2 -„А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на Правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете, като телци из обора.“Пророчеството за изгряващото Слънце на Церението – физическо и духовноI. СЛЪНЦЕТО, КАТО…

СЛЪНЦЕТО НА ЦЕРЕНИЕТО

СЛЪНЦЕТО НА ЦЕРЕНИЕТО

Малахия 4:2А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на Правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете, като телци из обора.
Пророчеството за изгряващото Слънце на Церението – физическо и духовно
I. СЛЪНЦЕТО, КАТО ПРЕОБРАЗ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
1. Независимото съществуване на слънцето
2. Животодаряващото влияние на слънцето
3. Връзката на целия свят със слънцето
·        Вселенското значение на слънцето
II. ПОЛЗАТА ОТ СЛЪНЦЕТО, ПРЕОБРАЗ НА ХРИСТОС
1.     Ползата на света от слънцето
Ползата на природата от слънцето:
А. Ползата на растителното царство
Б. Ползата на животинското царство от слънцето
В. Ползата на въздуха, водата и почвата – от слънцето
·        Почва, която е под сянка
·        Почва, която е огрявана от слънцето
2. Ползата на всеки народ от слънцето
3. Ползата на всяка личност от слънцето
III. ХРИСТОС – СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА
Малахия 4:2А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на Правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете, като телци из обора.
1. Христос, Слънцето на Правдата – Центърът на духовния свят
2. Христос, Слънцето на Правдата – Източникът на духовната светлина
3. Христос, Слънцето на Правдата – Източникът на духовната топлина
4. Христос, Слънцето на Правдата – Източникът на здравето
·        Духовното здраве
·        Физическото здраве
5. Христос, Слънцето на Правдата – Причината за Свободата
Както слънцето възкресява всяко зърно или ядка, така и Христос,
Слънцето на Правдата, възкресява и извежда на свобода (на бял свят)
погребаните, вързаните, затворените, поробените от дявола
Малахия 4:2 И ще излезете и ще се разиграете…
·        ще излезете от болниците
·        ще излезете от болничните легла
·        ще излезете от депресията
·        ще излезете от беднотията
·        ще излезете от затвора на дявола

„Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари;… Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме… И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
(Исая 53:4-6)
„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
(Йоан 1:29)
„И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.“
(Откровение 21:23)