ПРОМЕНЕНИ

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“Исая 1:18 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като…

ПРОМЕНЕНИ

ПРОМЕНЕНИ

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Исая 1:18 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“
Променени, за да служим за променение (Мисията на променените)
Марк 16:15-18 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“
Ще размишляваме за променения човек и за неговата мисия.
Ще потърсим заедно отговор на въпросите:
– Променени от кого?
– Променени за какво?
– Променени как – външно или вътрешно?
І. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРОМЯНАТА
Стара евангелска песен ни въвежда в темата:
„Вчера, днеска и во веки Исус същий е,
Всичко тук се променява – Той не се мени
.“
1. Промяната на човека през различните възрасти (етапи)
( Причина за промяна и на неговите мечти )
А. Променящото се дете
(Мечтите на променящото
се дете)
Пример:
Спомням си как, когато бях дете, много исках да приличам на своя татко.
– Обичах да обувам гумените му цървули.
– Обичах да слагам неговия каскет на главата си.
– И обичах да казвам, като него: “Отивам на работа!“
Когато бях дете, аз мечтаех – кога ще бъда променен, от дете на зрял мъж.
Б. Променящият се юноша (от дете на младеж – т.нар. пубертет)
В. Променящият се младеж
Възрастта на активните (осъзнатите) промени – образование и професия, местоживеене, брак и пр.
Г. Променящият се мъж на средна възраст (т.нар. зряла възраст)
Нито старост, нито младост…
Възрастта, в която човек често се чувства, като свещ, запалена от двете страни.

Д. Промененият човек в старостта (т.нар. преклонна възраст) 

Йоан 21:17-18 -„Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме… Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш.“
След изброените основни етапи, можем да обобщим:
·        Животът на човека е свързан с различни промени – от люлката до гроба.
·        Промените в живота на човека през различните етапи са, не само физически (биологически); но и духовни
2. Промяната на всички Божии творения, от Създанието на света до днес
А. Промяна на небето и земята
Б. Промяна на създадената от Бога природа
·        Промяна на растителното царство
·        Промяна на животинското царство
В. Промяна на създадения от Бога човек
·        Промяна на храната, която ядем
·        Промяна на водата, която пием
·        Промяна на въздуха, който дишаме
·        Промяна на дрехите, които носим
·        Промяна на нашето мислене
·        Промяна на нашето зрение
·        Промяна на нашия слух
·        Промяна на нашия говор (речник)
·        Промяна на нашето сърце
·        Промяна на нашия път
·        Промяна на нашите дела
·        Промяна на нашите приятели и пр.
Изброявайки многоразличните промени в живота (нестепенувани по важност), не може да не се върнем отново към първоначалните въпроси:
Бог пита всеки един от нас:
1). Променен, но от кого?
2). Променен, но за какво
3). Какви са последиците от промяната ни?
ІІ. ДЕЙСТВАЩИТЕ СИЛИ ЗА НАШАТА ПРОМЯНА И ЗА ПРОМЯНАТА НА СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ
1.     Промяната на природните сили – промяната чрез четирите сезонни времена
2.     Промяната на човека, чрез биологическите сили в неговия живот
3.     Промяната на човека чрез сатанинските сили
4.     Промяната на човека чрез Божията сила
А. Промененият човек чрез Божията любов
Б. Промененият човек чрез Христовото жертвоприношение
В. Промененият човек чрез Бог Дух Святи
Г. Промененият човек чрез Църквата Христова
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“
ІІІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА ПРОМЯНАТА
Марк 16:15-18 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.“
Нека да обърнем особено внимание върху: МИСИЯТА НА ПРОМЕНЕНИТЕ!
ІV. ПРОМЕНЕНИТЕ ОТ ХРИСТА ГРЕШНИЦИ,
ЗА ДА СЛУЖАТ ЗА ПРОМЕНЯ НА МНОГО ГРЕШНИЦИ
Само този човек, който е преживял промяна (Новорождение) може да проповядва (да изповяда, да декларира) пред човеците Заветът на Промяната и да изпълнява Мисията на променените!
Само промененият, от грешник – на Божий служител, може да каже:
„Аз бях грешник, но Христос ми опрости греховете и ме изми с драгоценната Си кръв! – Преживях пълна промяна чрез Завета на Промяната!“
V. ПРОМЕНЕНИЯТ ОТ ХРИСТА БОЛЕДУВАЩ ЧОВЕК
Само този, който е бил болен, и е бил изцелен (преживял е Божествена здравословна промяна), може да каже:
„Аз бях болен, на смъртно легло; но Бог чрез Христа ме изцели – чрез вяра в Завета на Промяната!
Исая 53:5 –„ И с Неговите рани ние се изцелихме…“
VІ. ПРОМЕНЕНИЯТ ОТ ХРИСТА БЕЗДОМНИК (КЛОШАР)
(както и всеки изпаднал в материално затруднение) –
ЧРЕЗ ЛЮБОВТА И ВСЕКИДНЕВНАТА ГРИЖА
НА ДОБРИЯ ПАСТИР
Освен чрез стихове от Божието Слово, мога да ви насърча, за предлаганата от Христос промяна, и с примери от моя живот. Ето един от тях:
В популярен американски ежедневник беше публикувано трогателното свидетелство на американски Пастир. Заглавието на статията беше: “Пътят от боклукчийския казан до амвона“.
Познавам добре този Пастир и лично бях чувал, това неговото свидетелство, по време на съвместните ни пътувания по лицето на земята (в изпълнение на – Мисията на променените). Неговото свидетелство служеше за насърчение към промяна и на други хора. – Променен, за да променя!
Никой не знае в каква ситуация може да изпадне човек в живота си!
Но помнете! За Бога няма невъзможна промяна!
ПЪЛНА ПРОМЯНА ЧРЕЗ ЗАВЕТА НА ПРОМЯНАТА:
Исая 1:18 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Добрият Пастир ни казва чрез Завета на Промяната:
1. Аз съм Божията кошара
·        Аз съм Божията кошара на интернационалното стадо
·        Аз Съм Божията кошара – за всички – за бели, черни и шарени овце
2.     Аз съм Пътят, Истината и Животът на овцете в Божията кошара
3.     Аз съм Вратата за влизане и за излизане от Божията кошара
4.     Аз съм Пътят до Божието пасбище
Йоан 10:14-15 –„Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават, също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.“