НОВИТЕ ПЛОДОВЕ

Йоан 15:16 –„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да давате плод и плода ви да бъде траен, та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“I. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВИТЕ ПЛОДОВЕ1. Плодът на Правдата2Коринтяни …

НОВИТЕ ПЛОДОВЕ

НОВИТЕ ПЛОДОВЕ


Йоан 15:16 –„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да давате плод и плода ви да бъде траен, та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“
I. ХАРАКТЕРЪТ НА НОВИТЕ ПЛОДОВЕ
1. Плодът на Правдата
2Коринтяни 9:10 –„А тоя, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеяне и ще прави да изобилват ПЛОДОВЕТЕ НА ВАШАТА ПРАВДА.“
2. Плодът на Светлината
Ефесяни 5:8-9 –„Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като от рода на светлината, защото ПЛОДЪТ НА СВЕТЛИНАТА се състои във всичко що е благо, право и истинно.“
3. Плодът на Доброто
Колосяни 1:10 –„за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте ПЛОД във всяко добро дело.
4. Вечните плодове
Иоан 15:16 –„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да давате плод и плода ви да бъде траен, та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“
Матей 6:19-20 –„Недейте си събира съкровища на земята, дето молец и ръжда ги изяждат и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда не ги изяжда, и дето крадци не подкопават нито крадат.“
II.УСЛОВИЕТО ЗА ПЛОДОНОСНИЯ ЖИВОТ
1.Изпълнение със Святия Дух - условие за плодоносен живот
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: Любов, Радост, Мир, Дълготърпение, Благост, Милосърдие, Вярност, Кротост, Себеобуздание...“
2.Пребъдването в Словото Божие - условие за победоносния живот
Псалми 1:2-3 –„Но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води; което дава плодът си на времето си и чиито листа не повехнуват. Във всичко що върши ще благоуспява.“
III.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА БОГА ПРОТИВ БЕЗПЛОДНИЯ ЖИВОТ
Днес човек е заинтересован за плодородие, но не за това плодородие, за което Бог говори чрез Словото Си.
Днес човек е заинтересован, дали ще бъде биологически плодороден - т.е. дали ще има деца.
Днес светът е загрижен за своето икономическо плодородие - дали ще придобие пари и богатство, дали ще преуспее в бизнеса...
Ето какво Бог казва чрез Словото Си, не за материалната, а за духовната безплодност:
1.Пред дилемата - плодоносен за Бога или плодоносен за света
Матей 13:22 –„А посятото между тръните е оня, който чуе словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и ТОЙ СТАВА БЕЗПЛОДЕН.“
2. Пред дилемата - жив или умрял
Яков 2: 20 –„Обаче искаш ли ти да познаеш, о суетни човече, че вяра отделена от дела е безплодна?“
(Това е църквата на ритуалите, а не на делата!)
2Петрово 1:8-9 –„Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Но оня, у когото не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.“
3.Умрял с недостойна смърт
Юда 12:13 –„Тия са подводни скали, които пируват с вас за дружелюбните ви гощавки, и без страх напасват себе си, безводни облаци, носени от ветровете, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които изпущат като пяна своите безсрамни дела, скитащи се звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века.“
4. Предупреждението против безплодния брак
(Дом, превърнат в манастир)
Евреи 13:2 –„Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.“
Ефесяни 5:11 –„Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте."
5.Апелът за добрите дела, чрез които се ражда плодородието
Тита 3:14 –„Нека се учат и нашите, да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни, за посрещане на необходи­мите нужди.“
IV.ПРАВОСЪДИЕТО НА БОГА - ПРОТИВ БЕЗПЛОДНИЯ ЖИВОТ
1.Правосъдието на Бога - против безплодната пръчка
Йоан 15:1-2 –„Аз съм истинската лоза и Отец ми е земледелеца. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва..."
2.Правосъдието на Бога - против безплодната смокиня
Лука 13:7 –„И рече на лозаря:Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам, отсечи я, защото запразня. земята!“
Матей 21:19 –„И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа и рече й: От сега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа."
3. Правосъдието, спрямо безплодния слуга
Матей 25:30 –„А тоя безполезен слуга, хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане със зъби.“
V. ЗАГОВОРЪТ ПРОТИВ ПЛОДОНОСНОТО ДЪРВО
Еремия 11:19 –„Но аз бях като питомно агне, водено на клане. И не знаех, че бяха скроили замисли против мене, казвайки: Нека свалим дървото с плода му. И нека го отсечем от земята на живите.“
(Никой не хвърля камъни срещу безплодните дървета!)

VІ. КРЪЩЕНИЕТО НА ПЛОДОНОСНИЯ ХРИСТИЯНИН
Ако си повярвал в Христа, ако си се покаял за греховете си и Новороден; ако си направил себе си обиталище на Святия Дух и всекидневно пребъдваш в Неговото Слово; то ти си онова дърво, за което пророк Исая казва следното:
Исая 61:3 –„Да наредя за наскърбените в Сион: Да им дам венец вместо пепел. Миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. ЗА ДА СЕ НАРИЧАТ ДЪРВЕТА НА ПРАВДАТА насадени от Господа, за да се прослави Той. 

Проповедта е проповядвана, преди 1980 г. ( в радиопредаване ) и публикувана в книгата „Библейски проповеди“ – том 5.