Kонституционни права: Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е…

Kонституционни права: Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е…

25.06.2020 0 By

Kонституционни права:
Чл. 32.
(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Чл. 47.
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

Декларация от родителите пред училища/ДГ/ясла – указания за ползване 📷📷:)
1. Попълвате, подписвате и внасяте лично при директора в два екземпляра – задължително искате на вашия екземпляр входящ номер! (ако са повече деца – отделни декларации)
1. Оставяте копие от този с вход.номер при класния ръководител/учителите, които по цял ден са с детето
1. Говорите с всички по веригата искрено и лично – защо сте против, какви закони влизат в сила, каква е практиката… Изобщо, добре се подгответе (още по-добре с правния анализ под ръка;) и говорете човешки с персонала – в повечето случаи учителите са искрено загрижени за децата, ще ви разберат и дори ще ги спечелите на наша страна! 📷📷:) (можете напр. да им поискате мейл, където да изпратите допълнително информация)
1. Много внимавате какво подписвате: четете внимателно декларации, бланки, анкети – всяко нещо, което ви се стори подозрително, имате право да го откажете (напр. публикуване на снимки на детето в интернет, неограничена работа с психолози и т.н.). Отново обяснявате защо и как.
1. Говорете с децата си на език, подходящ за тяхната възраст, какво може да донесе тяхно участие в анкети/интервюта/психолог.тестове, обаждания на телефони, и т.н.
1. Участвайте активно във всички форми на родителски контрол, които имате под ръка – родителски срещи, родителски съвети, срещи с психолога и директорите/учителите. Задавайте въпроси, интересувайте се, информирайте другите родители и учители! 📷📷:)

юрист Силвия Стоянова