Бог дава същия дар и на тях (Деяния 11:1-18)

Какво се случи дотук в поредицата
„Неудържимите“ в Деяния? Святият Дух дойде на Петдесятница с чудеса и знамения
и след последвалата проповед на Петър 3000 човека се присъединиха към църквaта. Чудесата продължиха и дяволът
отговори с външна опозици…

Бог дава същия дар и на тях (Деяния 11:1-18)

Бог дава същия дар и на тях (Деяния 11:1-18)

Какво се случи дотук в поредицата
„Неудържимите“ в Деяния? Святият Дух дойде на Петдесятница с чудеса и знамения
и след последвалата проповед на Петър 3000 човека се присъединиха към църквaта. Чудесата продължиха и дяволът
отговори с външна опозиция (гонения) и вътрешна опозиция (подмолна дейност в
църквата), както и с отклонение от призива. Църквата растеше.

След Петър и Стефан, изпълнен с