ТРАПЕЗАТА НА ИЗБАВЛЕНИЕТО

ТРАПЕЗАТА НА ИЗБАВЛЕНИЕТО

07.08.2020 Off By Evangelsko.info

1 Коринтяни 11:24-24 –Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.
Д.А.27:1, 9-11, 21-37„И когато бе решено да отплуваме за Италия, предадоха Павла и няколко други затворници на един стотник на име Юлий, от Августовия полк…
Павел ги съветваше, казвайки им: Господа, виждам, че плуването ще бъде придружено с повреда и голяма пагуба, не само на товара и на кораба, но и на живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи…
А подир дълго неядене Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да се не дигаме от Крит, та да не ни постигнеше тая повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът; защото ангел от Бога, Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано. Обаче ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. А когато настана четиринадесетата нощ, и ние се тласкахме насам натам по Адриатическото море, около среднощ, корабниците усетиха, че се приближават до някоя суша. И като измериха дълбочината, намериха, че е двадесет разтега; и отивайки малко по-нататък пак измериха, и намериха, че е петнадесет разтега. Затова, боейки се да не бъдат изхвърлени на каменисти места, спуснаха четири котви от задницата, и ожидаха да съмне. И понеже корабниците възнамеряваха да избягат от кораба, и бяха свалили ладията в морето под предлог, че щели да спуснат котви откъм предницата, Павел рече на стотника и на войниците: Ако тия не останат в кораба, вие не можете да се избавите. Тогава войниците отрязаха въжетата на ладията и оставиха я да се носи от морето. А на съмване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетият ден как чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо. Затуй ви моля да похапнете, защото това ще помогне за вашето избавление; понеже никому от вас ни косъм от главата няма да загине. И като рече това, взе хляб, благодари Богу пред всички, та разчупи и почна да яде. От това всички се ободриха, та ядоха и те. И в кораба бяхме всичко двеста седемдесет и шест души.“
I. Заблудените пътешественици
Д.А.27:27А когато настана четиринадесетата нощ, и ние се тласкахме насам натам по Адриатическото Море, около среднещ корабниците усетиха, че се приближават до някоя суша.
Д.А.27:20И понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди, и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени.
1. Заблудата, поради морската буря
Стих 20б -„
…и силната буря напираше…“
2. Заблудата, поради тъмнината в морето
Стих 20а И понеже за много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди…
3. Заблудата, поради объркаността
Стих 20а…то изчезна вече всяка надежда да бъдем  спасени.
Пример с играта на малките деца:
Правилото е да се завъртят в кръг по десет пъти, изведнъж да спрат и да намерят посоката си.
Бурята точно това прави с пътешественика. Завърти го в житейското море няколко пъти и той не може вече да си намери посоката.
II. пътешественикът в опасност
1. Опасност от присъдата
(Те всички бяха затворници осъдени.)
2. Опасност от бурята
3. Опасност от глад
Стих 33А на съмнуване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетия ден как чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо.
Те носеха много храна и накрая гладни щяха да умрат. Така става с всеки, който разчита на земно богатство и човешка сила, а не на Бога.
III. благовестието в бурята
1. Благовестието на Божието Обещание
Стих 25
За това, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано.
2. Благовестието на Божията Трапеза
Стих 33
А на съмване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетия ден как чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо.
3. Целта на Божията Трапеза
Стих 34За туй ви моля да похапнете, защото това ще помогне за вашето ИЗБАВЛЕНИЕ; понеже косъм от главата няма да загине.
4. Благословението на Божията трапеза
Стих 35И като рече това, зе хляб, благодари Богу пред всички та разчупи, и почна да яде.
5. Резултатът от участието на Божията Трапеза
Стих 36
От това всички се ободриха, та ядоха и те.
6. Участвуващите на Божията Трапеза:
А. Апостолът
Б. Капитанът на кораба
В. Собственикът на кораба
Г. Войниците и офицерите
Д. Най-важните – затворниците, осъдени на смърт
Стих 44 –„И така стана та всички излязоха на сушата.“
1 Коринтяни 11:24-25 –Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.
1 Коринтяни 1:18Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

1993 г.