ПОКЛОННИЦИ

ПОКЛОННИЦИ

02.09.2020 Off By Evangelsko.info

Йоан 4:19-24 -„Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк. Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, гдето трябва да се покланяме. Казва й Исус: Жено, вярвай Ме, иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете; Ние се покланяме на Онова, което знаем; защото Спасението е от юдеите. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с Дух и Истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е Дух; и ония, които Му се покланят, с Дух и Истина трябва да се кланят.“
I. ДИАЛОГЪТ ЗА ИСТИНСКИТЕ ПОКЛОННИЦИ
1.     Погрешните поклонници
Йоан 4:20 -„Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, гдето трябва да се покланяме.“
А. Поклонниците на хълмовете
Б. Поклонниците на морето (водата)
В. Поклонниците на слънцето
Г. Поклонниците на луната
Д. Поклонниците на животните
Е. Поклонниците на камъните
Ж. Поклонниците на човеци
и пр. и пр.
Т.е. поклонниците на творението, а не на Твореца…
2.     Учението за истинските поклонници
Йоан 23-24 -„Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с Дух и Истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е Дух; и ония, които Му се покланят, с Дух и Истина трябва да се кланят.“
·        Истинските поклонници не са – по ъглите на улиците
Матей 6:5 -„И когато се молите не бивайте, като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.“
·        Истинските поклонници не са – по площадите
·        Истинските поклонници не са – в шумните зали
3.     Откровението за служението на истинските поклонници
Осия 6:6–„Защото милост искам, а не жертва. И познаване Бога повече от всеизгаряния.“
II. ОБРАЗЕЦЪТ НА ИСТИНСКИЯ ПОКЛОННИК
1.     Духът и Истината на поклонника
А. Истината идва чрез Божието Слово
Йоан 1:1-4, 14 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците… И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
·        Истината е Христос:
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Галатяни 2:19 –„Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“
Б. Духът идва чрез Кръщението
В. Кръщението идва в резултат на Покаянието
·        Какво наричаме Покаяние?
·        Пред кого се извършва Покаянието?
·        За какво се покайва човек?
2. Църквата не е място за развлечение, а за Поклонение
3. Църквата не е място за срещи – с приятел, роднина, познат, бизнес партньор и пр…
4. Църквата е определеното от Бога място за среща с Него
Т.е. Църквата е място за Богопоклонение!
III. проблемът сЪС СЪВРЕМЕННИТЕ поклонници
1.     Поклонниците – по примера на Тома
Тези хора, които, като Тома, си стоят в къщи и си мислят, че сами, ще могат по-добре да се покланят на Бога; трябва да са наясно, че това крие опасност.
Отделеният от стадото, лесно може да изгуби ориентир за Пътя и да се оплете в драките (по примера на загубената овца).
Йоан 20:24-26-„А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!“
Матей 18:20 –„Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“
2.     Поклонниците – по примера на апостол Петър
Йоан 21:3 -„Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо.“
А. Апостол Петър се самозалъгваше, че и по време на работа може да се покланя на Бога (затова избра бизнеса, вместо поклонението).
·        Кой от нас не е пренебрегвал Богослужение, приспан от самозаблудата:
“И там мога да се моля!“
„Там“ – на градинката, на работата, на разходката – в планината, в парка, на морето…
Там-навсякъде, наистина може, и трябва да се молим; но това не е Богопоклонение.
Защо ли? – Защото в центъра на това поклонение сме издигнали, не Бог, а себе си – нашите нужди, нашата сигурност, нашето благополучие, нашата себеправедност…
Това е, не – Богопоклонение (т.е. преклонение пред Бога),а – себепоклонение.
Б. Подмененото от апостолите поклонение
Матей 4:18 –„И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.“
·        Поклонението на Бога е – служение за другите, а не за себе си
„Защото милост искам, а не жертва…“ (Осия 6:6)
·        Разочарованите апостоли, поради изопаченото поклонение
„…и през оная нощ не уловиха нищо.“ (Йоан 21:3)
3.     Поклонниците – по примера на учениците от Емаус
А. Те отстъпиха от призванието си
Т.е. – те побягнаха от Христос…
Матей 28:18-20 –„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
Б. Те (Христовите ученици) напуснаха Ерусалим
( Ерусалим – преобраз на Църквата )
Те побягнаха от Църквата, водени от мисълта, че вън от определеното от Бога място, няма пречка да бъдат Богопоклонници, но… човешките им планове се провалиха, защото…
„Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.“ (Исая 55:8 )
Лука 24:13-32 –(13-16) И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село, наречено Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова, що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но очите им си удържаха, да Го не познаят… (30-32) И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?“
Йоан 4:23-24 -„Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се кланят.“
Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“