Нови промени в Закона за закрила на детето

Нови промени в Закона за закрила на детето

27.07.2019 0 By Evangelsko.info

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(1) Всеки, на когото стане известно, че съществува непосредствен риск от изоставяне на дете или че дете е пренебрегвано, е длъжен незабавно да подаде сигнал до дирекция „Социално подпомагане“. Мярката влиза в сила от 1.1.2020 г.