МОЛИТВАТА – СЪКРОВИЩНИЦА НА РАДОСТ

МОЛИТВАТА – СЪКРОВИЩНИЦА НА РАДОСТ

07.02.2020 Off By Evangelsko.info


Йоан 16:23-24 -„И в оня ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“
I. Изобличението на немолитстващия християнин
До сега нищо не сте искали в Мое име “ ( Йоан 15:24а )
1. Немолитстващият Християнин е – безгрижният Християнин
А. Безгрижен за проблемите в семейството
Б. Безгрижен за проблемите в Църквата
В. Без грижа и за самия себе си, за своите лични проблеми
2. Духовно безгрижният  Християнин е – незаинтересованият Християнин
Пример с Притчата за талантите:
( Матей 25:14-30 )
Оприличаваме духовно незаинтересования Християнин, на този човек, който безотговорно зарови таланта си; но Господарят му се върна и му поиска сметка.
3. Духовно безгрижният Християнин е – ленивият Християнин
А. Христовият упрек към духовно ленив Християнин – в миналото
До сега нищо не сте искали в Мое име “ ( Йоан 15:24а )
[С тези думи Христос се обърна тогава към Своите ученици]
Б. Христовият упрек към духовно безгрижния ленив Християнин – днес  
– Днес, в отговор на нашите страдания, Христос ще се обърне към нас отново със същите думи: „Тежък е кръстът ви, защото:До сега нищо не сте искали в Мое име “- за да бъде отнет товара ви.“
В. Призивът на Христа към духовно безгрижния ленив Християнин -тогава и днес
Матей 11:28-29 -„Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо, и Моето бреме е леко.“
II. христовите наставления към нуждаещия се християнин
Йоан 16:23-24 –„И в оня ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.
1. Христовите наставления за оня ден
„И в оня ден няма да Ме питате за нищо. “
Кой е оня ден?
А. Оня ден е – денят на гонението
·        В оня ден ние няма да питаме Христос директно (защото е при Отца на Висините), но ще с молим на Отца, чрез името на Господа Исуса Христа, и Той ще ни изпрати помощ от Небето.
Б. Оня ден е – денят, когато сме болни
·        В оня ден, когато сме болни, ние няма да питаме, поради чий грях страдаме; но ще поискаме от Отца изцеление в Христовото име, защото „с Неговите рани ние се изцелихме.“ (Исая 53:5)
В. Оня ден е – денят, когато сме духовно отпаднали
·        Това е времето, когато няма благодат в Църквата – няма песен, няма молитва, няма дух; и животът на Християнина е превърнат в пустиня.
·        В оня ден не трябва да отправяме  упрека си към Пастира, към духовните служители; а трябва да отправим молитвите си към Отца, в името на Христа; и Той ще ни изпрати благодат, сила и съживление.
2. Христовите наставления до молитвено незаинтересования (немарливият) Християнин
Йоан 14:12-13 -„Който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Синът. Ако ми поискате нещо в Мое име, това ще сторя.“
А. Значението на точния адрес, на който са адресирани молитвите
( Пример с адресирането на пощенските писма )
Б. Погрешно адресираните молитви, произнасяни пред иконите
·        отправени към Дева Мария
·        отправени към различни светци
В. Опасността от погрешно адресираните молитви, отправени към други богове
·        Тези молитви, не само, че нямат сила, но нещо повече – те са грях и мерзост пред Господа, защото нарушават Божията конституция.
·        Те не са просто погрешно адресирано писмо! Те са, като писмо, хвърлено в огъня!
Подобно писмо – не само, че никога няма да бъде прочетено; но нещо повече – има опасност да предизвика пожар, в който да загинем и ние, и децата ни!
„Да нямаш други богове освен Мене!“ (Изход 20:3)
Г. Единственият верен адрес, към който трябва да бъдат отправени молитвите на Християнина е – Бог Отец, чрез името на Господа Исуса Христа
Пример с осъдения на смърт човек:
Той не изпраща молбата си за помилване – до кмета на града, или до прокурора; а адресира молбата си директно до Президента на страната, т.е. към единственият, който е облечен с власт и сила да изпълни молбата за помилване.
3. Оставените на Християнина указания, които го водят по верния път в молитвите, отправени към Бога
А. Водителството чрез Божието Слово
Йоан 1:1-3, 9 -„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало… И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
2) Водителството чрез Святия Дух
Дарът на Бога, който показва на Християнина истинския път.
Йоан 16:13-14 –„А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.“
Римляни 8:26-27 –„Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.
4. Христовите наставления до молитвено заинтересования Християнин
А. Трудността, пред която Християнинът е изпречен в молитвата си
Ефесяни 6:12-13-„Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу  началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили  на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противоустоите в злия ден, и като надвиете на всичко, да стоите.“
[В молитвата си Християнинът преминава през царството на поднебесните сили, които всячески се стремят да направят молитвата му тежка.]
Б. Поставените от Христос условия, които трябва да спазвани, за да бъдат чути молитвите:
1). Да пребъдваме в Христа, в Неговото Слово
2). Да произнасяме молитвите си пред Бога Отца, в Христовото име
Йоан 16:23 -„„Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.“
Йоан 14:13 -„И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Синът.“
Йоан 15:7 -„Ако пребъдете  в Мене и думите  ми пребъдат във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.“
В. Обещаната ни от Христос радост, при условие че се ръководим от Неговите наставления в молитвите си
Йоан 16:24 „…искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“
III. характерът на молещия се християнин
Йоан 16:24 – „Досега нищо не сте поискали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“
1. Молещият се Християнин е – искащият Християнин
А. Искащият Християнин с настойчивост
·        Обещанието на Христос, дадено на искащия с настойчивост Християнин
Лука 11:9-11 „Искайте, и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира и на тогова, който хлопа, ще се отвори…“
(Искащият с настойчивост Християнин трябва да внимава, искането му да бъде, съобразно Божиите наредби!)
·        Уверението на Христос, адресирано до искащия с настойчивост Християнин, че молитвата му ще бъде чута
Матей 7:11 -„И тъй, ако вие, които сте зли, знаете а давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него.“
Б. Искащият Християнин – с ВЯРА
Марк 11:24 -„Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне. “
Евреи 11:1 –„А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.“
В. Искащият Християнин – с простителен дух
Марк 11:25 -„И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого,  за да  прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Но, ако  вие не  прощавате, то нито Отец ви, който е на небесата, ще ви прости съгрешенията.“
2. Молещият се Християнин е – получаващият Християнин
Йоан 16:24 -„Искайте, и ще получите!“
3. Молещият  се Християнин е – радващият се Християнин
Йоан 16:25 -„Искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“
А. Радващи се в материални благословения
Б. Радващи се в духовни  благословения
В. Радващи се в силата на Господа, която ни крепи в ежедневието
Филипяни 4:4-7 -„Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се… Не се безпокойте за нищо; но относно всяко нещо, с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража  над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“
Г. Призвани от Бога да се радваме:
·        Защото сме получили Спасение и вечен живот
·        Защото сме граждани на Небесната страна
·        Защото сме сънаследници с Христа
·        Защото сме чада на Живия Бог
·        Защото в Христовото име, имаме победа над Сатана, съблазните, света и греха
·        Защото в Христовото име имаме изцеление за всяка болест
·         Защото Бог ни е запечатал със Святия Си Дух – до деня на изкуплението
·        Всеки един от нас може да получи от Бога тези чудни благословения – чрез молитва в Христовото име. – И тогава, радостта ни ще бъде пълна!
Йоан 16:24 -„До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.“ АМИН!!!