ДАР, КОЙТО НОСИ СЪС СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ДАРОВЕ

ДАР, КОЙТО НОСИ СЪС СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ДАРОВЕ

21.12.2019 Off By Evangelsko.info
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1). Дарът, Който носи със Себе Си всички дарове, е Божието триединство:
Бог Отец, Бог Син (Исус Христос) и Бог Дух Святи
2). Чрез Христос всеки човек по лицето на земята получи равен достъп до Божия Дар, Който носи със Себе Си всички дарове
3). Рождество Христово е Денят, в който Христос донесе на земята Божия Дар, съдържащ всички дарове
І. ХРИСТОС – БОЖИЯТ ДАР, КОЙТО НОСИ СЪС СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ДАРОВЕ
1. Христос, Божият Дар – Богът на Спасението
Исая 1:18 –“Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна”
2. Христос, Божият Дар – Богът на Церението
Исая 53:5 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
3. Христос, Божият Дар – Богът на Небесното царство
Йоан 14:1-3 –“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.”
4. Христос, Божият Дар – Богът на социалните грижи
Матей 6:33 –“Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.”
Ще ни се прибави всичко необходимо, както за душата, така и за тялото (хлябът, водата, подслонът, дрехите и пр.)
Исая 55:1-3 –“О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, Без пари и без плата. Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и дойдете при Мене, Послушайте, и душата ви ще живее; И Аз ще направя с вас вечен завет Според верните милости, обещани на Давида.”
II. БОЖИЕТО СЛОВО – ДАРЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ БОЖИИ ДАРОВЕ
Йоан 1:1-4, 11-13 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците… У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.”
1.     Словото на Вярата, Божият Дар
1Йоан 1:1-3 –“Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота, – (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), – това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.”
2.     Словото на Светлината, Божият Дар
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
3.     Словото на Божиите обещания, Божият Дар
Псалми 1:1-3 –“Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.”
Словото Божие е: филтърът, ситото, цедката (цедилката), триора* и пр.
(*Триор – Земеделска машина за сортиране и почистване на семена.)
Чрез триора се отделят плевелите от житото.
ІІІ. СВЯТИЯТ ДУХ – БОЖИЯТ ДАР, КОЙТО НОСИ СЪС СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ДАРОВЕ
Йоан 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
1.     Святият Дух, Божият Дар – Министър на Божията администрация
1Коринтяни 12:27-28 –“А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.”
2.     Святият Дух, Божият Дар – Земеделец на добрите плодове
Галатяни 5:22-23 -“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
3.     Святият Дух, Божият Дар – Владетел на сърцата
Числа 14:24 –“Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух, и той напълно Ме последва, за това него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследва.”
Езекиил 36: 26-28 –„Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете люде, и Аз ще бъда ваш Бог.“
IV. СВЯТИЯТ ДУХ, БОЖИЯТ ДАР, КОЙТО НОСИ СЪС СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ДАРОВЕ, Е – БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ
Йоан 14:16 –“И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.”
Д.А.10 –“Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе  на всички, които слушаха словото. И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците,”
Матей 12:31 –“Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.”
Откровение 21:6б –“Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.”
Матей 10:8 –“…даром сте приели, даром давайте.”
Йоан 17:22-23 –“И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.”
Честито Рождество Христово!

 

Денят, в Който Бог изпрати на човечеството Своя Дар, Който донесе със Себе Си всички Божии дарове!